Warunki Serwisu

Warunki Serwisu do pobrania w formacie PDF ze strony CamperDays

Serwis CamperDays jest obsługiwany przez CamperDays GmbH. CamperDays GmbH jest spółką zarejestrowaną w Kolonii w Niemczech pod numerem HRB102448 (Amtsgericht Cologne) z siedzibą pod adresem Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy i pod tym samym adresem handlowym oraz z numerem VAT DE228971672 ("CamperDays"). CamperDays prowadzi stronę internetową: www.camperdays.pl. Klienci mogą skontaktować się z nami pod adresem: info@camperdays.pl, telefonicznie: {{}} lub adres: Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze warunki serwisu („Warunki Serwisu”), wraz ze szczegółami rezerwacji wybranej oferty i specjalnymi warunkami najmu wybranej wypożyczalni kamperów, stanowią podstawę umowy między klientem a CamperDays dla wszystkich najmów kamperów za pośrednictwem strony internetowej www.camperdays.pl oraz infolinii. Klient to osoba fizyczna, która korzysta ze strony internetowej www.camperdays.pl lub usług świadczonych przez CamperDays na podstawie Warunków Serwisu ("Klient"). O ile szczegóły rezerwacji lub specjalne warunki najmu zawierają postanowienia odbiegające od niniejszych Warunków Serwisu, postanowienia szczegółów rezerwacji i specjalnych warunków najmu mają charakter nadrzędny. Klient zostanie poinformowany o szczegółach i specjalnych warunkach najmu wybranej wypożyczalni kamperów przed zawarciem umowy między Klientem a wypożyczalnią kamperów (m.in. podczas procesu rezerwacji). CamperDays zapewnia, że opinie publikowane na stronie internetowej www.camperdays.pl pochodzą od Klientów, którzy zakupili usługi od CamperDays i zezwala na publikowanie opinii wyłącznie przez Klientów, którzy otrzymali link umożliwiający im podzielenie się swoją opinią.

  2. CamperDays nie posiada własnej floty pojazdów, ale podzleca dostarczanie pojazdów różnym wypożyczalniom kamperów. Pojazd jest dostarczany przez odpowiednią wypożyczalnię kamperów oraz jej lokalnych partnerów. Wypożyczalnia kamperów, która zapewnia najem na zasadzie podwykonawstwa, jest określona zarówno w szczegółach rezerwacji, jak i w specjalnych warunkach najmu (zwykle dostępnych na stronie internetowej danej wypożyczalni kamperów). W związku z tym CamperDays ma prawo zlecić osobom trzecim wypełnienie swoich zobowiązań. Mając to na uwadze, CamperDays działa jako pośrednik pomiędzy Klientem a wypożyczalnią kamperów, co oznacza, że umowa najmu kamperów zawierana jest bezpośrednio pomiędzy daną wypożyczalnią kamperów a Klientem. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo CamperDays nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy najmu kamperów. Rolą CamperDays jest zapewnienie strony internetowej www.camperdays.pl ułatwiającej proces rezerwacji i nawiązanie stosunku umownego między Klientem a wypożyczalnią kamperów oraz zapewnienie obsługi klienta przed, w trakcie i po zawarciu umowy najmu kamperów.

  3. Warunki Serwisu obowiązują po ich zaakceptowaniu przez Klienta podczas rejestracji konta na stronie internetowej www.camperdays.pl co skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy CamperDays a Klientem. Przed zaakceptowaniem Warunków Serwisu Klient powinien się z nimi zapoznać. Warunki Serwisu są dostępne pod adresem www.camperdays.pl. W związku z tym Warunki Serwisu mogą być przeglądane, drukowane lub zapisywane w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem www.camperdays.pl.

  4. Oferta zawarcia umowy najmu jest przeznaczona wyłącznie dla osób prywatnych działających jako konsumenci. CamperDays zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków od firm.

  5. Warunki Serwisu (jak również szczegóły rezerwacji lub specjalne warunki najmu) CamperDays obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

  6. Dla stosunku umownego pomiędzy Klientem a wypożyczalnią kamperów obowiązują przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. dotyczące najmu rzeczy ruchomych, o ile poniższe postanowienia Warunków Serwisu nie zawierają postanowień szczególnych. CamperDays nie ponosi odpowiedzialności za usługi turystyczne lub połączenie usług turystycznych (podróż). Przepisy ustawowe dotyczące umowy przewozu nie mają zastosowania. Klient powinien odbyć podróż samodzielnie i korzystać z pojazdu według własnego uznania.

  7. CamperDays prowadzi stronę internetową www.camperdays.pl i świadczy za jej pośrednictwem usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na prezentowaniu ofert różnych dostawców kamperów, porównywaniu takich ofert, przyjmowaniu zapytań o rezerwację i potwierdzaniu rezerwacji w imieniu wypożyczalni kamperów oraz podejmowaniu innych czynności prowadzących do zawarcia umów najmu kamperów pomiędzy Klientem a wypożyczalnią kamperów. Przeglądanie treści na stronie internetowej www.camperdays.pl lub złożenie rezerwacji na stronie nie wymaga rejestracji konta.

  8. CamperDays świadczy swoje usługi zgodnie z Warunkami Serwisu.

  9. Aby korzystać ze strony internetowej www.camperdays.pl, Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Safari i wszystkie inne popularne przeglądarki. Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu i jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty za dostęp do Internetu zgodnie z warunkami umowy z dostawcą Internetu.

  10. Podczas Korzystając ze strony internetowej www.camperdays.pl Usługobiorca zobowiązany jest do jest zobowiązany do powstrzymania się od publikowania treści niezgodnych z prawem.

 2. Procedury rezerwacji

  1. Treści publikowane na stronie internetowej www.camperdays.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Porównanie ofert różnych dostawców kamperów można wstępnie przeprowadzić za pośrednictwem strony internetowej www.camperdays.pl. CamperDays nie gwarantuje, że wszyscy dostawcy kamperów dostępni na rynku zostaną uwzględnieni w porównaniu produktów. Ranking wyników wyszukiwania jest zawsze oparty na cenie (najpierw najtańsza oferta). CamperDays nie umożliwia dostawcom kamperów poprawy swojej pozycji w rankingu poprzez dokonywanie płatności. Przegląd wszystkich dostawców uwzględnionych w porównaniu cen można znaleźć na następnej stronie: . CamperDays pragnie podkreślić, że dostawcy kamperów, których oferty można znaleźć za pośrednictwem porównania produktów, są wyłącznie firmami. CamperDays nie zezwala na rezerwacje u prywatnych dostawców. Żaden z dostawców nie jest spółką powiązaną z CamperDays w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. CamperDays nie działa w imieniu dostawców kamperów w zakresie wypełniania ich zobowiązań do świadczenia usług (w szczególności udostępniania pojazdu).

  2. Po dokonaniu porównania cen, Klient będzie miał możliwość przesłania rezerwacji na pojazd typu kamper do CamperDays. W tym celu Klient powinien wypełnić pola formularza, zaakceptować ogólne warunki CamperDays i płatności w euro oraz przesłać zapytanie za pomocą dedykowanego przycisku. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji - w szczególności w odniesieniu do swojej tożsamości (imię i nazwisko oraz adres) oraz liczby osób podróżujących z nim (wszyscy pasażerowie, w tym dzieci). Ponadto Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności każdego wyświetlonego pojazdu na stronie. W tym celu Klient wypełnia pola formularza, akceptuje ogólne warunki CamperDays i płatności w euro oraz kończy proces zapytania, naciskając odpowiedni przycisk. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przechowywane, aby CamperDays mógł wysłać mu niewiążącą ofertę wypożyczalni kamperów na żądany pojazd pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Niniejsze Warunki Serwisu są dostępne w języku angielskim, francuskim, holenderskim, niemieckim i polskim.

  3. Umowa rezerwacji zostaje zawarta dopiero po przesłaniu Klientowi przez CamperDays potwierdzenia rezerwacji (pocztą elektroniczną). Wraz z potwierdzeniem rezerwacji, Klient otrzymuje prawo do pojazdu typu kamper dla liczby osób określonej w momencie rezerwacji (wszyscy współpodróżni, w tym dzieci), w zarezerwowanej kategorii pojazdu, o ile jest to zgodne z Klauzulą III. CamperDays wyraźnie zaznacza, że nie rezerwuje się konkretnych pojazdów, lecz ich kategorie. Wiążąca jest wyłącznie potwierdzona kategoria pojazdu. Nie istnieją żadne roszczenia dotyczące konkretnego układu pojazdu lub konkretnych wymiarów pojazdu lub jego akcesoriów. Wiążące są wyłącznie następujące informacje: Kategoria pojazdu, klasa wagowa, liczba miejsc sypialnych, rodzaj skrzyni biegów i opcja tankowania (olej napędowy lub benzyna). O ile szczegóły rezerwacji zawierają dodatkowe specyfikacje, specyfikacje te nie są prawnie wiążące. Klient ma jednak możliwość zażądania pewnych funkcji dodatkowych przed lub po dokonaniu rezerwacji. O ile zostaną one potwierdzone przez CamperDays za pośrednictwem poczty elektronicznej, uznaje się je za uzgodnione z wiążącą mocą prawną. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia poprawności przesłanego mu potwierdzenia rezerwacji i powiadomienia CamperDays o wszelkich błędach popełnionych podczas rezerwacji. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, spóźnione powiadomienie o błędach lub odstępstwach nie może być uznane i nie stanowi szczególnego uprawnienia do odstąpienia od umowy najmu.

  4. Podczas procesu rezerwacji Klient może wybrać usługi dodatkowe (takie jak na przykład krzesła kempingowe) i może za nie zapłacić podczas procesu rezerwacji na stronie internetowej www.camperdays.pl. Jednakże niektóre usługi dodatkowe należy jednak opłacić na miejscu w lokalnej walucie (w punkcie odbioru). Klient zostanie poinformowany o wymaganiach w tym zakresie podczas procesu rezerwacji. W odniesieniu do usług dodatkowych, CamperDays zleca Klientowi negocjowanie zawarcia umowy między Klientem a dostawcą pojazdu kempingowego lub stacją odbioru. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu wiążącego potwierdzenia od dostawcy pojazdu kempingowego lub punktu odbioru. CamperDays jest uprawniony do przesłania potwierdzenia Klientowi. Ponadto Klient będzie miał możliwość podczas procesu rezerwacji złożenia dodatkowych zapytań dotyczących rezerwacji w wypożyczalni kamperów. Te dodatkowe zapytania staną będą wiążące tylko pod warunkiem potwierdzenia za pośrednictwem wiadomości e-mail przez CamperDays (por. również w tym względzie punkt 2.2).

  5. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Klient otrzyma od CamperDays voucher za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pojazd może zostać odebrany, jeśli rezerwacja zostanie potwierdzona i pod warunkiem przedstawienia vouchera w punkcie odbioru w wypożyczalni. CamperDays pragnie zapobiec powstawaniu problemów związanych z otrzymaniem vouchera. Jeśli Klient nie otrzyma vouchera lub powiadomienia e-mailem, że rezerwacja nie mogła zostać potwierdzona w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku o rezerwację, zaleca się, aby Klient powiadomił CamperDays o zaistniałych okolicznościach w celu zapewnienia, że rezerwacja została dokonana prawidłowo. Ponadto Klient jest zobowiązany do wydrukowania vouchera i okazania go przy odbiorze pojazdu.

  6. W przypadku, gdy CamperDays nie potwierdzi rezerwacji w wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od jej zgłoszenia na stronie internetowej www.camperdays.pl, oferta Klienta przestaje obowiązywać.

  7. [usunięto].

  8. W przypadku najmu za granicą Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia wymogów wjazdowych (takich jak wiza, ważność dokumentu tożsamości) oraz wymogów dotyczących dowodu posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu (np. międzynarodowego prawa jazdy). W świetle globalnej pandemii COVID-19 przekazanie i zwrot pojazdu może w szczególności podlegać wymogom urzędowym lub operacyjnym. Klienci powinni w odpowiednim czasie skontaktować się z dostawcą kampera w sprawie przepisów dotyczących higieny/dostępu w związku z COVID-19 podczas odbioru i zwrotu pojazdu.

  9. W przypadku rezerwacji online adres IP jest używany w celu zapobiegania nadużyciom. Adres e-mail Klienta jest bardzo ważny dla procesu rezerwacji, ponieważ cała korespondencja jest prowadzona w formie e-mail.

  10. Jeśli rezerwacja zostanie potwierdzona, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail po wysłaniu rezerwacji. Ta wiadomość e-mail jest szczególnie ważna, ponieważ zawiera wszystkie dokumenty dotyczące rezerwacji oraz fakturę do wglądu Klienta.

  11. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania rezerwacji, z Klientem skontaktujemy się najpierw za pośrednictwem e-maila, a dopiero w pilnych przypadkach telefonicznie.

  12. Jeśli w przypadku rezerwacji możliwe jest zameldowanie online, CamperDays poinformuje Klienta o takiej możliwości e-mailem.

 3. Pojazd i pojazd zastępczy

  1. Rezerwacja wynajmowanego pojazdu dotyczy wyłącznie kategorii pojazdów, a nie konkretnego modelu pojazdu. Dane pojazdu podane w warunkach najmu opisują przeciętny pojazd w tej kategorii pojazdów, a nie pojazd, który jest faktycznie dostarczany Klientowi. Mogą wystąpić odchylenia - w szczególności w odniesieniu do długości pojazdu (+/- do 1,5 m) oraz wymiarów skrzyni ładunkowej pojazdu. O ile Klient wymaga określonych minimalnych wymiarów (np. w przypadku łóżka) lub maksymalnych wymiarów (np. dla pojazdu ze względu na ograniczenia na promach lub na kempingach), może to być zagwarantowane wyłącznie po potwierdzeniu e-mailowym przez CamperDays. Zaleca się złożenie odpowiedniego wniosku przed dokonaniem rezerwacji.

  2. O ile w szczególnych warunkach najmu nie uzgodniono odmiennych postanowień, w przypadku niewystarczającej dostępności obowiązują następujące postanowienia: Jeśli pojazd nie może zostać udostępniony w zarezerwowanej kategorii pojazdu w momencie przekazania, CamperDays i wypożyczalnia kamperów zastrzegają sobie prawo do udostępnienia pojazdu porównywalnego lub większego pod względem wielkości i wyposażenia dodatkowego. W takim przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów najmu. To samo obowiązuje, jeśli pojazd zostanie zniszczony bez winy Klienta lub można przewidzieć, że jego użytkowanie będzie niemożliwe przez nieodpowiednio długi czas z powodu szkód, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności. Wypowiedzenie ze strony Klienta jest wyłączone w tych przypadkach, chyba że dostarczenie pojazdu zastępczego nie powiedzie się, będzie opóźnione lub Klient nie zaakceptuje go. Wszelkie wyższe koszty dodatkowe poniesione w związku z tym, np. opłaty promowe lub drogowe, a także koszty operacyjne, ponosi Klient. Ponieważ CamperDays nie ma wpływu na dzienną flotę wynajmowanych pojazdów dostępnych dla wypożyczalni kamperów, CamperDays zawsze zaleca, aby Klient zarezerwował bilet na największą kategorię pojazdu podczas dokonywania rezerwacji promowych lub innych. O ile sprzeciwiają się temu ważne interesy Klienta (np. najem miejsc parkingowych dla pojazdów o ograniczonych wymiarach), może on odmówić przyjęcia pojazdu w większej kategorii jako usługi umownej. Jeśli pojazd w zarezerwowanej kategorii nie może być dostarczony w momencie przekazania, a także nie jest dostępny porównywalny lub większy pojazd, CamperDays i wypożyczalnia kamperów zastrzegają sobie prawo do zaoferowania Klientowi mniejszej kategorii pojazdu. Jeśli Klient zaakceptuje dostępny pojazd zastępczy w mniejszej kategorii pojazdu, CamperDays lub wypożyczalnia kamperów z upoważnienia CamperDays zwróci wynikającą z tego różnicę w cenie między dwiema kategoriami pojazdów.

  3. Jeśli pojazd zostanie zniszczony z winy Klienta lub można przewidzieć, że jego użytkowanie stanie się ograniczone lub niemożliwe z powodu okoliczności, za które Klient ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, CamperDays i wypożyczalnia kamperów mogą odmówić udostępnienia pojazdu zastępczego. Ponadto w związku z awarią mogą zostać poniesione dodatkowe koszty (opłaty za dokowanie).

  4. Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z pojazdem z należytą starannością, a w szczególności do regularnego sprawdzania stanu pojazdu w przypadku intensywnego użytkowania. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że korzystanie z kampera różni się zasadniczo od korzystania z pojazdu osobowego. Dlatego z reguły wymagane są częstsze kontrole oleju silnikowego i ciśnienia w oponach. W zależności od modelu pojazdu i rodzaju użytkowania, mogą być wymagane codzienne kontrole. W związku z tym, szczególnie w przypadku pojazdów z napędem na cztery koła (4wd), zużycie opon może być tak duże, że może być konieczna ich wymiana w okresie najmu. Klient jest zatem zobowiązany w szczególności do regularnego sprawdzania ciśnienia w oponach i grubości profilu, zwracania się do wypożyczalni kamperów o wartości progowe i niezwłocznego skontaktowania się z wypożyczalnią kamperów przed osiągnięciem wartości progowych w celu, w razie potrzeby, zorganizowania wymiany opon.

  5. Jeśli chodzi o wiek pojazdu podawany w ofertach, odnosi się on zazwyczaj do okresu, przez jaki pojazd był już wynajmowany.

 4. Czas użytkowania

  1. Klient jest uprawniony do korzystania z pojazdu przez uzgodniony w umowie okres. Jest on zobowiązany do wcześniejszego poinformowania się o godzinach odbioru i zwrotu (w szczególności godzinach otwarcia i dniach zamknięcia/świętach stacji). Późniejszy odbiór lub wcześniejszy zwrot pojazdu jest możliwy w indywidualnych przypadkach, ale musi być indywidualnie zażądany przez klienta i potwierdzony e-mailem przez dostawcę kamperów.

  2. O ile dane w ramach parametrów procesu rezerwacji lub zgodnie ze specjalnymi warunkami najmu nie zawierają postanowień odbiegających, dzień przekazania pojazdu i dzień jego zwrotu liczone są odpowiednio jako jeden dzień najmu.

  3. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu wyraźnej zgody w formie wiadomości e-mail z wypożyczalni kamperów na takie przedłużenie. Kontynuacja użytkowania po upływie okresu najmu również zasadniczo nie skutkuje przedłużeniem umowy najmu, nawet bez wyraźnego sprzeciwu CamperDays w tym zakresie.

  4. Jeśli Klient nie zwróci pojazdu do uzgodnionego punktu zwrotu w uzgodnionym terminie, CamperDays ma prawo zażądać opłaty za użytkowanie w wysokości obowiązującej stawki najmu za okres, w którym pojazd jest przetrzymywany poza okresem obowiązywania umowy. Klient może dowiedzieć się o mającej zastosowanie opłacie za opóźniony zwrot pojazdu na stronie. Wszelkie szersze roszczenia o odszkodowanie za szkody ze strony CamperDays lub wypożyczalni kamperów pozostają nienaruszone. Po upływie uzgodnionego okresu użytkowania Klient ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.

  5. Jeśli pojazd zostanie zwrócony przed końcem uzgodnionego okresu najmu, uzgodniony czynsz nie zostanie obniżony.

  6. Jeśli chodzi o godziny przekazania i zwrotu pojazdu, należy pamiętać, że mogą one odbiegać na przykład od typowych godzin zameldowania w hotelach. W związku z tym, w zależności od danej wypożyczalni kamperów, przekazanie może nastąpić dopiero późnym popołudniem, a zwrot musi nastąpić rano. Zaleca się, aby Klient dokładnie zapoznał się z warunkami najmu przed dokonaniem planów podróży i, w razie potrzeby, potwierdził wszelkie godziny przekazania i zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem przez CamperDays.

 5. Płatność

  1. Cena najmu zostanie podana w szczegółach rezerwacji. Niezależnie od kraju, w którym dokonywany jest wynajem, cena podawana jest w EURO. Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak na przykład koszty eksploatacji i paliwa (benzyna, olej napędowy, AdBlue, gaz, olej, energia elektryczna, itp.), opłaty drogowe, parkingowe, kempingowe, a także opłaty promowe, grzywny, podatki lokalne i opłaty za usługi dodatkowe zarezerwowane lokalnie, nie są wliczone w cenę najmu i muszą zostać uiszczone przez Klienta na miejscu odbioru pojazdu (w razie potrzeby, w odpowiedniej walucie krajowej). O ile podczas procesu rezerwacji zarezerwowane zostaną również określone usługi dodatkowe, za które należy zapłacić na miejscu odbioru pojazdu, zasadniczo nie są one wliczone w cenę wynajmu i muszą zostać opłacone na miejscu. Obejmuje to usługi, które opierają się na odrębnej umowie między Klientem a wypożyczalnią kamperów (por. punkt II.3). W niektórych przypadkach wypożyczalnia kamperów zwróci się do CamperDays o pobranie dodatkowej opłaty. W takim przypadku płatność dodatkowa zostanie oddzielnie wskazana w potwierdzeniu rezerwacji i należy wyraźnie zaznaczyć, że płatność ta została już dokonana jako dodatek do ceny wynajmu CamperDays.

  2. Płatności za najem można dokonać wyłącznie kartą kredytową (Mastercard i Visa) lub w sposób wskazany na fakturze dostarczonej Klientowi. Informacje o wszystkich dostępnych metodach płatności są przekazywane Klientowi przed zawarciem umowy najmu kampera. W momencie wysłania potwierdzenia rezerwacji, karta kredytowa podana w momencie rezerwacji zostanie obciążona. Wysłanie potwierdzenia rezerwacji jest uważane za upoważnienie do obciążenia całej kwoty faktury na odpowiednie konto w organizacji obsługującej karty kredytowe.

  3. Dodatkowo CamperDays oferuje możliwość dokonania płatności metodą wskazaną na fakturze dostarczonej Klientowi. Po potwierdzeniu wniosku o rezerwację przez dostawcę kamperów, CamperDays wyśle fakturę z prośbą o płatność na adres w terminie podanym na fakturze. W przypadku nieotrzymania płatności w podanym terminie, Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa CamperDays zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub anulowania rezerwacji po bezskutecznym wygaśnięciu okresu dokonanie płatności. Obowiązują warunki anulowania rezerwacji zawarte w Warunkach Serwisu lub w specjalnych warunkach najmu. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych CamperDays zastrzega sobie prawo do akceptowania płatności wyłącznie kartą kredytową – Klient jest informowany o dostępnych metodach płatności za rezerwacje krótkoterminowe podczas procesu rezerwacji.

  4. Jeśli płatność kartą kredytową nie zostanie dokonana (na przykład z powodu braku środków lub odmowy płatności przez instytucję wydającą kartę), CamperDays będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub anulowania rezerwacji po bezskutecznym upływie dodatkowego okresu na zapłatę. Zastosowanie mają warunki anulowania określone w niniejszych Warunkach Serwisu lub specjalnych warunkach najmu.

  5. Jeśli Klient popadnie w zwłokę w płatności, odsetki za zwłokę wyniosą maksymalne dozwolone odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującym prawem. CamperDays jest uprawniony do obciążenia Klienta poniesionymi kosztami, chyba że Klient może udokumentować, że CamperDays nie poniósł żadnych lub poniósł mniejsze wydatki lub szkody. Jeśli w przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności wymagane jest zlecenie firmie windykacyjnej lub zwrócenie się do stosownego urzędu w celu ustalenia adresu, na który można wezwać Klienta, Klient musi również pokryć wynikające z tego koszty w ramach ustawowo określonych limitów. CamperDays zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalej idących roszczeń.

  6. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania CamperDays o wszelkich zmianach adresu rozliczeniowego po zawarciu umowy najmu aż do momentu zakończenia stosunku najmu. Ponadto Klient jest zobowiązany do ujawnienia nazwiska i adresu kierowcy pojazdu, o ile CamperDays ma uzasadniony interes w powzięciu informacji na ten temat, – w szczególności, w przypadku roszczeń odszkodowawczych na skutek działania kierowcy.

  7. CamperDays informuje, że podane ceny zawierają podatek VAT w przypadku, gdy usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym kontekście należy zauważyć, że w sektorze turystycznym usługi czasami podlegają opodatkowaniu na zasadzie marży, a podatek VAT może nie być wykazywany osobno.

 6. Specjalne warunki dla kuponów rabatowych

  1. Jeśli kupon rabatowy wydany w ramach jednej z kampanii promocyjnej CamperDays zostanie zrealizowany podczas rezerwacji, dodatkowo - w razie potrzeby w drodze odstępstwa od postanowień określonych w niniejszych Warunkach Serwisu – zastosowanie mają następujące postanowienia szczególne: Kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na przyszłe rezerwacje. Późniejsza realizacja już istniejącej rezerwacji nie jest możliwa. Kupony rabatowe nie mogą być wykorzystane na rezerwację, która została już objęta promocją w ramach kampanii promocyjnej. Pierwszy dzień najmu (data odbioru pojazdu) musi przypadać w okresie ważności wskazanym na kuponie rabatowym. Na jedną rezerwację można zrealizować tylko jeden kupon rabatowy. Kuponu rabatowego nie można wykorzystać do wielu rezerwacji – w szczególności nie można go podzielić na kilka rezerwacji. Kupon rabatowy można wykorzystać tylko na jedną rezerwację. O ile na kuponie rabatowym nie podano minimalnej wartości rezerwacji, kupon rabatowy może zostać wykorzystany na rezerwację, której wartość jest wyższa, równa lub niższa od wartości podanej na kuponie rabatowym. Jeśli kupon rabatowy zostanie wykorzystany do opłacenia rezerwacji, której wartość jest niższa niż wartość kuponu rabatowego, pozostała kwota przepadnie. Pozostała kwota kuponu rabatowego nie może zostać wypłacona. Jeśli na kuponie rabatowym określono minimalną wartość rezerwacji, kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie do opłacenia rezerwacji, której wartość jest wyższa lub równa minimalnej wartości rezerwacji vouchera. Jeśli wybrana rezerwacja wyjątkowo nie zostanie potwierdzona, voucher pozostaje niezmieniony.

Wycofanie / anulowanie / zmiana rezerwacji

 1. W odniesieniu do umowy najmu kampera - o ile wypożyczalnia kamperów nie postanowi inaczej, Klientowi występującemu w charakterze konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy najmu kampera. Wynika to z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Ponadto wypożyczalnia kamperów jest zobowiązana do udzielenia Klientowi wszelkich informacji wymaganych przez prawo, w tym wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Niektóre wypożyczalnie kamperów przewidują jednak umowne prawo odstąpienia od umowy, które nie wyłącza ani nie ogranicza ustawowych praw ochrony konsumenta przysługujących Klientowi na mocy obowiązującego prawa. W przypadku przyznania takiego prawa, będą o nim informować specjalne warunki najmu. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku anulowania, o którym mowa powyżej, zwykle tylko procent ceny najmu (w zależności od czasu anulowania) jest anulowany, a pozostała kwota jest zatrzymywana jako opłata za anulowanie. W przypadku anulowania rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem, często należna jest cała cena najmu. Szczegóły określają warunk najmu dostarczone Klientowi podczas procesu rezerwacji. Klient jest zawsze uprawniony do udowodnienia, że nie powstały żadne szkody lub że szkody są niższe niż naliczona opłata za anulowanie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następującą ważną kwestię: anulowanie umowy jest ważne tylko wtedy, gdy do nas dotrze (patrz także czas otrzymania). Anulowanie potwierdzimy w wiadomości e-mail po jej otrzymaniu. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia od CamperDays, możliwe jest, że jego rezygnacja nie dotarła do CamperDays (na przykład z powodu błędu w pisowni podczas wysyłania wiadomości e-mail). W takim przypadku zaleca się, aby Klient skontaktował się z CamperDays pod adresem w celu potwierdzenia otrzymania anulowania. Klient jest zobowiązany do złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasadniczo moment, w którym wypożyczalnia samochodów kempingowych otrzyma wniosek o anulowanie, będzie decydujący, ponieważ prawo do odstąpienia od umowy zostanie przez nią przyznane. W związku z tym CamperDays, po otrzymaniu wniosku Klienta o odstąpienie od umowy, przekaże go wypożyczalni kamperów. Decydujący jest moment, w którym CamperDays otrzyma wniosek o anulowanie rezerwacji. Aby zniwelować ryzyko związane z anulowaniem rezerwacji, Klienci powinni rozważyć wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

 2. Rezerwacje nie są gwarantowane. Jest to raczej uznaniowa decyzja wypożyczalni kamperów. Jednakże do 14 dni przed odbiorem CamperDays podejmie próbę, na prośbę Klienta, ustalenia możliwości zmiany rezerwacji u danego dostawcy kamperów i poinformowania Klienta w pierwszej kolejności o warunkach zmiany rezerwacji (w szczególności o wszelkich opłatach i dodatkowych płatnościach). O ile Klient zaakceptuje warunki zmiany rezerwacji i Klient otrzyma nowe potwierdzenie rezerwacji i nowy voucher. Ponadto, w stosownych przypadkach, karta kredytowa zostanie obciążona uzgodnionymi opłatami i dopłatami lub zostanie wysłana faktura. Konieczne może być ponowne podanie przez Klienta danych karty kredytowej.

 3. Wydanie i zwrot pojazdu

  1. Pojazd musi zostać odebrany i zwrócony w odpowiednio uzgodnionym terminie (o odpowiednio uzgodnionej porze dnia) na stacji najmu kamperów określonej w umowie najmu kampera (por. również wyżej wymieniony punkt IV).

  2. Przy przekazaniu pojazdu należy okazać paszport i prawo jazdy w ich oryginalnej formie. Wymagania dotyczące minimalnego wieku kierowcy i, w stosownych przypadkach, okresu posiadania ważnego prawa jazdy różnią się w zależności od dostawcy kampera i dlatego są regulowane w specjalnych warunkach najmu, które również stanowią część umowy. O ile nie określono tam żadnych wymogów, obowiązują następujące wymogi minimalne: Kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy, które jest ważne w kraju, w którym dokonywany jest wynajem, jak również na tranzyt z pojazdem dla danej wielkości pojazdu. Klient musi upewnić się, że tylko osoby ujawnione z imienia i nazwiska podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem CamperDays prowadzą wynajęty pojazd, zostało to potwierdzone i spełniają wyżej wymienione warunki. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że wszyscy kierowcy są zarejestrowani na miejscu w umowie najmu, ponieważ jest to wymóg dopuszczalności dodatkowych kierowców. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe.

  3. Przedstawienie ważnego prawa jazdy przez Klienta lub kierowcę (kierowców) przy zawieraniu umowy najmu lub w momencie przekazania jest wymogiem przekazania kampera. Jeśli w wyniku nieprzedstawienia prawa jazdy dojdzie do opóźnienia w przekazaniu pojazdu, nastąpi to na koszt Klienta. Jeśli prawo jazdy nie zostanie przedstawione ani w uzgodnionym terminie przekazania, ani w odpowiednim okresie przedłużenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CamperDays będzie uprawniony do odstąpienia od umowy najmu. Zastosowanie mają warunki odstąpienia od umowy określone w punkcie VI.

  4. Klient jest zobowiązany, we współpracy z wypożyczalnią kamperów lub stacją najmu, do sprawdzenia wynajmowanego pojazdu w momencie jego przekazania w celu zweryfikowania jego umownego, nienagannego stanu, a także prawidłowych informacji dotyczących poziomu paliwa i innych poziomów napełnienia, poziomu czystości i obecności akcesoriów oraz, w stosownych przypadkach, plakietek środowiskowych/opłat drogowych. Zidentyfikowane przez Klienta uszkodzenia, brakujące części, zabrudzenia i niewystarczające poziomy napełnienia muszą zostać ujawnione wypożyczalni kamperów/stacji wynajmu przed rozpoczęciem podróży i zostaną odnotowane przez wypożyczalnię kamperów/stację wynajmu w protokole przekazania. Klient jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie stanu pojazdu i jego zgodności z listą kontrolną, w szczególności w odniesieniu do jego odpowiedzialności za utratę sprzętu lub uszkodzenie pojazdu. Składając podpis, klient potwierdza zarejestrowany i umowny stan pojazdu. Protokół jest również sporządzany w momencie zwrotu pojazdu. Te dwa protokoły stanowią część umowy najmu.

  5. O ile specjalne warunki najmu nie stanowią inaczej, Klient zobowiązuje się zwrócić pojazd na uzgodnioną w umowie stację w uzgodnionym w umowie terminie z pełnym bakiem paliwa, nieuszkodzony, zamieciony do czysta wewnątrz i w należycie zarejestrowanym stanie (zgodnie z protokołem przekazania).

  6. O ile specjalne warunki najmu nie stanowią inaczej, w przypadku zwrotu pojazdu, który nie został posprzątany, obowiązują następujące postanowienia: Jeśli po zwrocie pojazdu Klient nie opróżnił lub nie wyczyścił toalety, należna będzie zryczałtowana opłata w wysokości 130 EUR. Klient może udokumentować, że nie poniósł żadnych szkód lub że poniósł jedynie znacznie niższe szkody. Jeśli po zwrocie pojazd nie został posprzątany w jego wnętrzu lub został wyczyszczony w niewystarczającym stopniu, poniesione koszty czyszczenia zostaną naliczone i wyniosą co najmniej 200 EUR. Klient jest uprawniony do udowodnienia, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub że szkoda jest znacznie niższa.

  7. Jeżeli Klient oświadczy dostawcy kampera/stacji najmu na miejscu, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu wad, oświadczenie to będzie miało również zastosowanie w stosunkach między Klientem a CamperDays. Wynika to z faktu, że jeśli Klient złoży takie oświadczenie, a mimo to będzie dochodził roszczeń z tytułu rękojmi wobec CamperDays po powrocie, CamperDays zostanie pozbawiony możliwości dochodzenia tych roszczeń wobec dostawcy kampera / wypożyczalni, ponieważ opierają się one na zrzeczeniu się przez Klienta. O ile Klient chce dochodzić roszczeń (wobec CamperDays lub dostawcy/ wypożyczalni kamperów), CamperDays wyraźnie zaleca, aby Klient powstrzymał się od podpisywania jakichkolwiek zrzeczeń.

  8. Jeśli wypożyczalnia kamperów wypłaca Klientowi rekompensatę lub zapewnia rekompensatę za wady poprzez odstąpienie od dochodzenia roszczeń o zapłatę lub ulepszenia/usługi dodatkowe, te płatności/rekompensaty będą również obowiązywać w odniesieniu do tej samej wady w przypadku roszczeń Klienta o zapłatę wobec CamperDays.

 4. Kaucja

  1. Kaucja w wysokości uzgodnionej w umowie najmu kampera należy wpłacić przy odbiorze pojazdu, zazwyczaj za pomocą karty kredytowej (Visa lub MasterCard). W rzadkich przypadkach kaucja może być również wpłacona za pośrednictwem karty debetowej z zastrzeżeniem wyraźnego potwierdzenia w wiadomości e-mail od CamperDays.

  2. Klient jest zobowiązany, przed odbiorem pojazdu, do zapoznania się z dokładną kwotą kaucji i metodami płatności oraz upewnienia się, że karta kredytowa ma wystarczające saldo. CamperDays pragnie wyraźnie zaznaczyć, że stacje odbioru często nie akceptują kart debetowych, chociaż czasami są one również potocznie nazywane kartami kredytowymi. Ponadto z reguły nie są akceptowane tak zwane "przedpłacone karty kredytowe". Płacąc kartą kredytową, należy pamiętać, że w stosownych przypadkach wymagany jest kod PIN i mogą zostać naliczone opłaty za kartę kredytową. Ponadto należy pamiętać, że kaucja musi być wpłacona w odpowiedniej walucie krajowej i mogą wystąpić wahania kursów walut obcych w okresie między przekazaniem kaucji a jej zwrotem. Ponadto należy pamiętać, że wypożyczalnia i ewentualnie instytucja wydająca kartę mogą czasami pobierać opłaty za kartę kredytową zarówno za obciążenia, jak i spłaty. Opłaty te nie będą zwracane przez CamperDays. Bez wniesienia kaucji wypożyczalnia kamperów/stacja najmu nie jest zobowiązana do udostępnienia pojazdu. Ponadto, w przypadku wystąpienia szkody w okresie wynajmu, wypożyczalnia kamperów ma prawo zażądać kolejnej kaucji.

  3. Jeśli pojazd zostanie zwrócony prawidłowo (w szczególności nieuszkodzony i na czas) oraz zgodnie z umową najmu kampera, kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu ostatecznego rozliczenia. Wszelkie poniesione koszty dodatkowe (np. koszty sprzątania, koszty tankowania, koszty likwidacji szkód) zostaną po zwrocie pojazdu potrącone z kaucji, na co Klient wyraża zgodę, o ile koszty te są kosztami po stronie Klienta. Wszelkie koszty naprawy powstałe w wyniku zdarzenia szkodowego mogą zostać naliczone przez wypożyczalnię kamperów na podstawie kosztorysu. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia wysokości kosztów i ciężaru ich poniesienia, wypożyczalnia kamperów ma prawo zatrzymać kaucję. Jeśli roszczenia wynikające z umowy najmu są regulowane kartą kredytową, podpis posiadacza karty uznaje się za upoważnienie do obciążenia całej kwoty faktury na odpowiednim koncie w organizacji obsługującej karty kredytowe. Upoważnienie to ma również zastosowanie do kolejnych obciążeń wynikających ze szkód spowodowanych w sposób zawiniony przez Klienta (maksymalnie do wysokości ustalonej w umowie nadwyżki) oraz wykroczeń administracyjnych i kar Klienta, w tym kosztów następczych przypisywanych Klientowi (w szczególności kosztów holowania).

 5. Ubezpieczenie

  1. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiązują warunki określone w warunkach rezerwacji i specjalnych warunkach najmu.

  2. W przypadku najmu za granicą należy pamiętać, że zakres ubezpieczenia w danym kraju może odbiegać od standardów europejskich w odniesieniu do zakresu szkód i szkód wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym w niektórych przypadkach odpowiedzialność za niektóre elementy pojazdu (np. podwozie) może być wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem ochrony ubezpieczeniowej przed dokonaniem rezerwacji oraz do zapoznania się z lokalnymi warunkami (w tym również z przepisami ruchu drogowego) przed przekazaniem kampera.

 6. Postępowanie w razie wypadku

  1. O ile specjalne warunki najmu nie stanowią inaczej, w razie wypadku obowiązują następujące zasady postępowania: Klient/kierowca musi niezwłocznie wezwać policję i poinformować CamperDays oraz stację najmu po wypadku lub w przypadku pożaru, kradzieży, dzikich zwierząt lub innych szkód. Klient/kierowca nie może opuścić miejsca wypadku, dopóki nie wypełni swojego obowiązku wyjaśnienia zdarzenia i ustalenia niezbędnych faktów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jeśli policja odmówi zarejestrowania wypadku, Klient musi przedstawić dowód tego CamperDays, a także stacji najmu. Dotyczy to również wypadków spowodowanych przez samego Klienta bez udziału osób trzecich. Ponadto Klient musi bez zbędnej zwłoki poinformować CamperDays i wypożyczalnię za pośrednictwem e-maila o wszystkich szczegółach wypadku lub szkody, nawet w przypadku drobnych uszkodzeń. Jeśli to możliwe, zgłoszenie wypadku/uszkodzenia powinno w szczególności zawierać nazwiska i adresy osób uczestniczących w zdarzeniu oraz ewentualnych świadków, a także numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Roszczenia odszkodowawcze innych stron uczestniczących w wypadku mogą nie zostać uznane. Inne uszkodzenia lub szczególne incydenty związane z pojazdem należy również bez zbędnej zwłoki zgłaszać do CamperDays i wypożyczalni kamperów.

 7. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub wystąpienia wady

  1. O ile specjalne warunki najmu nie stanowią inaczej, w przypadku uszkodzenia lub wady (zwanych dalej łącznie uszkodzeniami), takich jak uszkodzona toaleta lub przedostanie się wody w przypadku deszczu, zastosowanie mają następujące procedury. Ani CamperDays, ani wypożyczalnia kamperów nie mogą naprawić szkody, jeśli nie zostanie ona zgłoszona. Wypożyczalnie kamperów często podają numer telefonu, pod którym można zgłaszać szkody. Klient jest zobowiązany, w przypadku wystąpienia szkody (w tym nawet w przypadku drobnych uszkodzeń), do niezwłocznego skontaktowania się telefonicznie z wypożyczalnią kamperów i zgłoszenia szkody. W celu udokumentowania i umożliwienia kierowania zapytań do wypożyczalni kamperów, Klient jest również zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CamperDays o wszystkich szczegółach zdarzenia szkodowego (w tym nawet w przypadku drobnych szkód) na piśmie, a czyniąc to, podać również datę i godzinę szkody zgłoszonej telefonicznie oraz, jeśli to możliwe, wyznaczyć osobę kontaktową dla wypożyczalni kamperów. Jeśli w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody nie dojdzie do porozumienia między Klientem a wypożyczalnią kamperów, Klient zobowiązuje się poinformować o tym CamperDays. O ile specjalne warunki najmu zawierają dodatkowe instrukcje dotyczące roszczeń odszkodowawczych, muszą one zostać spełnione. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że wypożyczalnie kamperów często współpracują z określonymi warsztatami naprawczymi i w przypadku usterki lub uszkodzenia zwrócą się do Klienta o znalezienie takiego warsztatu naprawczego, nawet jeśli w pobliżu znajdują się inne warsztaty naprawcze. W zależności od kraju i regionu (np. Outback w Australii), mogą być wymagane dłuższe przejazdy.

 8. Odpowiedzialność CamperDays i Wypożyczalni Kamperów

  1. CamperDays ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w zakresie objętym polisą ubezpieczeniową zawartą dla pojazdu. W przypadku wszelkich szkód nieobjętych ubezpieczeniem, jeśli CamperDays nie wywiąże się z niniejszej umowy najmu, ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Klientów, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez CamperDays niniejszej umowy najmu lub jego zaniedbania, ale CamperDays nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli była oczywistą konsekwencją naruszenia przez CamperDays lub jeśli była rozważana przez Klienta i CamperDays w momencie zawarcia niniejszej umowy najmu. CamperDays nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy, które zostały pozostawione/zapomniane w momencie zwrotu wynajmowanego pojazdu.

  2. W szczególności w przypadku wynajmu za granicą, odpowiedzialność dostawcy kampera może podlegać dalszym ograniczeniom, które często są również zawarte w specjalnych warunkach najmu.

  3. CamperDays nie gwarantuje dostępności kamperów w momencie dokonywania rezerwacji. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po potwierdzeniu rezerwacji. Klientom zaleca się zatem dokonywanie dalszych oddzielnych rezerwacji w hotelach lub liniach lotniczych dopiero po potwierdzeniu wniosku o rezerwację.

 9. Odpowiedzialność Klienta

  1. O ile specjalne warunki najmu nie stanowią inaczej, Klient ponosi odpowiedzialność wobec CamperDays za uszkodzenie pojazdu, utratę pojazdu i wszelkie inne szkody poniesione przez CamperDays i wypożyczalnię kamperów w wyniku naruszenia zobowiązań umownych, o ile Klient jest odpowiedzialny za szkody lub straty zgodnie z obowiązującym prawem.

  2. O ile uzgodniono ograniczenie odpowiedzialności do ustalonego w umowie udziału własnego, nie będzie ono obowiązywać w przypadku szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta. W takim przypadku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ponosi odpowiedzialność za pełną kwotę poniesionych szkód. To samo obowiązuje, jeśli Klient umyślnie dopuścił się naruszenia w odniesieniu do podanych informacji o minimalnym wieku kierowcy podczas przekazania pojazdu i zwrotu pojazdu, a także jego zachowania w odniesieniu do niewypełnienia zobowiązań umownych, które zostały uregulowane w odniesieniu do wypadków lub roszczeń odszkodowawczych (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa). W takich przypadkach, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody.

  3. Za szkody w pojeździe lub u osób trzecich spowodowane przez przewożone zwierzęta Klient ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.

  4. Jeśli wynajmu dokonuje kilku klientów, odpowiadają oni jako dłużnicy solidarni (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).

  5. Klient jest zobowiązany do zwrotu CamperDays wszelkich opłat, obciążeń, grzywien i innych kar poniesionych przez CamperDays lub wypożyczalnię kamperów w związku z korzystaniem z wynajmowanego pojazdu, za które Klient ponosi odpowiedzialność.

 10. Zobowiązania klienta

  1. Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, pojazd może być prowadzony wyłącznie przez samego Klienta lub kierowców wymienionych w umowie najmu. Klient musi osobiście stawić się po odbiór wypożyczonego pojazdu. Przed przekazaniem kampera wypożyczalnia może zażądać okazania oryginału prawa jazdy lub dowodu osobistego.

  2. Klient jest zobowiązany, przed przekazaniem wynajmowanego pojazdu innemu kierowcy, do sprawdzenia, czy ten inny kierowca został prawidłowo uwzględniony w umowie najmu, jest w odpowiednim stanie do prowadzenia pojazdu w czasie użytkowania, a także posiada wymagane / ważne prawo jazdy i nie podlega zakazowi prowadzenia pojazdów. Ponadto Klient ma obowiązek poinformować kierowcę o ważności i treści postanowień umownych dotyczących wynajmu (w szczególności o specjalnych warunkach najmu, ogólnych warunkach i zakresie ubezpieczenia) oraz uzależnić użytkowanie pojazdu od jego zgody.

  3. Pojazd musi być obsługiwany w sposób ostrożny i prawidłowy (w szczególności poprzez regularne kontrolowanie poziomu oleju i wody, a także ciśnienia w oponach oraz stosowanie wyłącznie zalecanego paliwa). Musi być również prawidłowo obsługiwany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami, a także prawidłowo zablokowany. O ile zapewniono blokadę kierownicy, należy ją założyć po opuszczeniu pojazdu. Ponadto, opuszczając pojazd, Klient musi zabrać ze sobą kluczyki do pojazdu oraz dokumenty pojazdu i przechowywać je w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Należy przestrzegać zasad, wytycznych dotyczących załadunku, wymiarów pojazdu (wysokość, szerokość) i zasad technicznych obowiązujących podczas użytkowania. Klient jest zobowiązany do regularnego sprawdzania, czy wynajmowany pojazd jest zdatny do użytku. Naruszenie tego obowiązku może skutkować utratą lub ograniczeniem ochrony ubezpieczeniowej.

  4. Następujące działania są zabronione bez zgody w formie wiadomości e-mail: Udział w imprezach sportów motorowych i testach pojazdów; przewóz substancji wybuchowych, łatwopalnych, trujących, radioaktywnych lub innych niebezpiecznych substancji lub substancji stanowiących zagrożenie dla pojazdu lub pasażerów, popełnianie lub udział w naruszeniach przepisów celnych lub innych czynach przestępczych, nawet jeśli nie są one karalne zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu popełnienia naruszenia; podnajmu, przekazania lub użyczenia wynajmowanego pojazdu; komercyjnego przewozu osób lub długodystansowego transportu komercyjnego; ćwiczeń w szkole jazdy, jazdy terenowej; użytkowania wykraczającego poza użytkowanie umowne – w szczególności na drogach nieprzeznaczonych do jazdy.

  5. Podróżowanie w strefach działań wojennych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie jest niedozwolone. Wjazd wynajętym pojazdem do kraju innego niż kraj, w którym znajduje się stacja odbioru, jest dozwolony tylko wtedy, gdy CamperDays wyrazi na to zgodę w wiadomości e-mail lub gdy specjalne warunki najmu zawierają odpowiednie upoważnienie. O ile przejazd przez granice państwowe jest dozwolony, Klient musi niezależnie zapoznać się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w krajach odwiedzanych w okresie wynajmu, a także w krajach tranzytowych i przestrzegać odpowiednio obowiązujących przepisów ruchu drogowego. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku podróży promami i łodziami zakres ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez wodę jest w niektórych przypadkach ograniczony.

  6. Naprawy, które okażą się konieczne w celu przywrócenia sprawności operacyjnej i przydatności pojazdu do ruchu drogowego, mogą być zlecane przez Klienta do wartości 75 EUR bez uprzedniej autoryzacji CamperDays lub wypożyczalni w specjalistycznym warsztacie. Wymagane jest jednak przesłanie raportu szkody na adres e-mail. We wszystkich innych przypadkach naprawy mogą być zlecane wyłącznie za wyraźną zgodą CamperDays lub dostawcy kamperów w formie wiadomości e-mail. Dostawca kamperów zwróci poniesione i zatwierdzone w ten sposób koszty naprawy wyłącznie po przedstawieniu odpowiednich oryginalnych dowodów i rachunków oraz pod warunkiem, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naprawy zgodnie z postanowieniami warunków najmu. Ponadto do zwrotu kosztów wymagane jest przedstawienie części zamiennych/starych części, pod warunkiem, że są to części gwarancyjne (baterie, falownik, ładowarka, pompa wodna). Ponadto Klient jest zobowiązany do przedstawienia części zamiennych/starych części w punkcie wynajmu, o ile były one dla niego dostępne, a transport powrotny jest uzasadniony.

  7. Klient nie może dokonywać żadnych modyfikacji technicznych pojazdu.

  8. Klient nie jest upoważniony do optycznego modyfikowania pojazdu – w szczególności do oklejania go lakierem, naklejkami samoprzylepnymi lub foliami samoprzylepnymi. CamperDays pragnie zwrócić uwagę, że niektóre lokalne wypożyczalnie zezwalają na wymianę opon tylko w ograniczonym zakresie. W związku z tym Klient powinien zapoznać się ze specjalnymi warunkami najmu.

  9. Zwierzęta domowe mogą być przewożone w wynajętym pojeździe wyłącznie za wyraźną zgodą CamperDays w formie wiadomości e-maili tylko w odpowiednio wyznaczonych pojazdach z dopuszczalnymi środkami bezpieczeństwa, które zapewnia Klient. Klient jest odpowiedzialny za spełnienie odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony zwierząt, transportu, szczepień oraz tranzytu i importu. Transport zwierząt domowych może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia specjalnego czyszczenia w oparciu o koszty - w szczególności, jeśli pojazd ma zapach zwierząt domowych lub znaleziono sierść zwierząt/wydzieliny zwierząt. Koszty sprzątania poniesione w wyniku nieprzestrzegania/naruszenia niniejszej polityki, jak również wszelkie zyski odpowiednio utracone przez CamperDays lub wypożyczalnię samochodów kempingowych w wyniku czasowej niedostępności wynajmowanego pojazdu ponosi Klient.

  10. Zasadniczo w pojeździe mogą być przewożone wyłącznie osoby pełnoletnie. Przewóz dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia dyrektyw obowiązujących w danym kraju (w szczególności obowiązku stosowania fotelików dziecięcych), jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone w specjalnych warunkach najmu lub CamperDays potwierdziło to za w formie wiadomości e‑mail. O ile Klient chciałby korzystać z pojazdu z dziećmi, jest on zobowiązany, przed złożeniem zapytania o rezerwację, do sprawdzenia, czy jest to dozwolone.

 11. Ochrona danych osobowych

  1. W przypadku CamperDays przyjmuje się, że dane osobowe będą traktowane jako poufne i uwzględnione zostaną wszystkie odpowiednie przepisy prawa o ochronie danych. Poniżej wyjaśniono, jakie dane są przetwarzane w kontekście rezerwacji. Akceptując Warunki Serwisu, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych w zakresie opisanym poniżej.

  2. Wszystkie dane osobowe wprowadzone podczas procesu rezerwacji są przesyłane przy użyciu co najmniej 128-bitowej metody szyfrowania SSL.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zasad przetwarzania danych osobowych Klienta mają zastosowanie postanowienia polityki prywatności dostępnej tutaj a także przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Następujące dane są gromadzone i przechowywane podczas rezerwacji kamperów na najem: Tytuł, imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej i data ważności karty. CamperDays przekaże te dane stronom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przetworzenia rezerwacji i windykacji należności, do komunikacji z Klientem i do odprawy online. Następujące dane osobowe są przekazywane dostawcy kamperów: Tytuł, imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

  4. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie należy przesłać na następujący adres: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy. Jeśli przechowywane dane są nieprawidłowe, można zażądać ich korekty w ten sam sposób.

  5. Ponadto zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w przyszłości na piśmie lub pocztą elektroniczną. Odwołanie należy skierować na adres: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy lub pocztą elektroniczną: datenschutz@camperdays.de.

 12. Prawa autorskie

  1. Wszystkie teksty i ilustracje użyte na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Wszelkie przedruki i publikacje są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody CamperDays.

  2. CamperDays zastrzega sobie prawo do modyfikacji strony internetowej w dowolnym momencie.

 13. Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli okaże się, że postanowienia Warunków Serwisu są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Partnerzy umowy są zobowiązani do zastąpienia takiego nieważnego postanowienia takim postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom handlowym partnerów umowy.

  2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba handlowa uzgodnionego punktu odbioru.

  3. Z wyjątkiem bezspornych roszczeń, które zostały prawomocnie stwierdzone lub są gotowe do rozstrzygnięcia, potrącenie jest wykluczone. Cesja roszczeń z umowy najmu na osoby trzecie jest wykluczona, podobnie jak dochodzenie takich roszczeń we własnym imieniu.

  4. Umowa zawarta pomiędzy CamperDays a Klientem podlega wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Pierwszeństwo mają postanowienia szczegółów rezerwacji, a następnie specjalne warunki najmu, ogólne warunki oraz, dodatkowo i alternatywnie, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 14. Różne

  1. Przechowywanie Warunków Serwisu: a Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma wiadomość e-mail z danymi dotyczącymi najmu. Jeśli Klient będzie potrzebował tych danych ponownie, może poprosić o nie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej CamperDays (dotyczy tylko rezerwacji ofert CamperDays). Klientowi zaleca się wydrukowanie wszystkich ogólnych warunków, które są ważne dla jego rezerwacji lub przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej. Historyczne wersje Warunków Serwisu są dostępne na stronie internetowej www.camperdays.pl. Klient może jednak w dowolnym momencie skontaktować się z CamperDays w celu uzyskania ogólnych warunków, które obowiązywały w momencie dokonywania rezerwacji. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail do CamperDays na adres serwis@camperdays.pl.

  2. CamperDays ma prawo do zmiany lub uzupełnienia Warunków Serwisu z ważnych powodów, takich jak zmiany związane z funkcjonalnością strony internetowej, rozszerzenie lub konieczna modyfikacja usług świadczonych przez CamperDays, zmiany obowiązującego prawa. CamperDays poinformuje Klienta o zmianach pocztą elektroniczną, aby Klient miał możliwość zapoznania się z nimi, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w komunikacie skierowanym do Klienta, nie wcześniej niż 14 dni po poinformowaniu Klienta o zmianie. Zmiany nie naruszają praw Klienta nabytych przed ich wejściem w życie. W przypadku zmian ogólnego regulaminu, jeżeli Usługobiorca nie wyraża na nie zgody, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę z CamperDays o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.camperdays.pl w każdym czasie, poprzez usunięcie swojego konta.

 15. Internetowe rozstrzyganie sporów i procedura składania skarg

  1. Pragniemy zauważyć, że na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowa Komisji Europejskiej do pozasądowego rozstrzygania sporów (platforma OS). Nasz adres e-mail to: info@camperdays.pl. Pragniemy również zaznaczyć, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów i nie będziemy tego robić.

Reklamacje związane z realizacją umowy najmu kampera można składać na adres e-mail: serwis@camperdays.pl i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.camperdays.pl można składać na adres e-mail: info@camperdays.pl i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Wersja: 21/02/2024

Archiwum: