Polityka ochrony danych

Wersja: 16/02/2024

Informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

Dla CamperDays GmbH ("my"), Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy, Twoje zaufanie do właściwego postępowania z Twoimi danymi jest ważnym warunkiem powodzenia oferty CamperDays GmbH. Gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę dostarczania, uzgadnianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych użytkownika będzie dokonywane zgodnie z prawem o ochronie danych obowiązującym w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Niniejsza polityka ochrony danych ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w związku z witryną internetową pod adresem https://www.camperdays.pl/.

1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Kolonia, Niemcy, telefon: 0049-221-56797-706 (według stawki operatora sieci stacjonarnej), email: serwis@camperdays.pl.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1. Ogólne

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, adres fizyczny, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji, dokonywanych na danych osobowych za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych środków, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę dostarczania, uzgadnianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zasadniczo możesz korzystać z naszej witryny internetowej bez podawania danych osobowych. Jednak korzystanie z niektórych usług może wymagać przetwarzania danych osobowych, np. rejestracja, rezerwacja pojazdu do wynajęci lub udział w loterii. Obowiązkowe pola danych zostaną oznaczone.

2.2. Rezerwacja

Jeśli chcesz skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, poprosimy Cię o podanie wymaganych danych osobowych, których potrzebujemy do celów wykonania i realizacji umowy (np. Twojego imienia i nazwiska oraz imion i nazwisk podróżujących z Tobą osób, Twojego wieku oraz wieku podróżujących z Tobą osób, adresu e-mail, adresu fizycznego, wszelkich istotnych informacji dotyczących żądanej metody płatności i/lub właściciela konta), a także wszelkich dodatkowych danych podanych dobrowolnie. Dane te będą gromadzone i przetwarzane podczas procesu rezerwacji.

Aby móc zawrzeć z Tobą umowę, przekazujemy Twoje dane osobowe wybranemu przez Ciebie dostawcy usług oraz, w stosownych przypadkach, przekazujemy je również ERGO, gdy ma zostać zawarta dodatkowa umowa ubezpieczenia. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz jakie dane osobowe przekazujemy wybranemu przez Ciebie dostawcy usług i/lub ERGO.

 • My, dostawca i ERGO, wymagamy podania imienia i nazwiska oraz adresu w celu identyfikacji.

 • My i ERGO wymagamy podania imion, nazwisk i wieku podróżujących z Tobą osób w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wszystkich podróżujących z Tobą osób.

 • Wymagamy podania adresu e-mail w celu przesłania potwierdzenia, faktury i vouchera na kampera. Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony dostawcy ani ERGO.

 • Wymagamy podania numeru telefonu, aby móc skontaktować się z Tobą w razie pilnej potrzeby, np. w przypadku błędnej rezerwacji. Twój numer telefonu nie zostanie ujawniony dostawcy ani ERGO.

 • Wymagamy podania wieku w celu sprawdzenia, czy jesteś w odpowiednim wieku, aby dokonać najmu oraz w celu wskazania, w razie potrzeby, dostępnych alternatyw. Wymagamy podania wieku podróżujących z Tobą osób w celu dostosowania wymaganej liczby miejsc do maksymalnej liczby dostępnych miejsc w kamperze.

 • W celu uiszczenia opłaty za kampera wymagamy podania danych do płatności, w tym danych karty kredytowej w przypadku, gdy chcesz zapłacić kartą kredytową. W przypadku wybrania opcji "niewiążące zapytanie" dane dotyczące płatności nie będą wymagane. W przypadku płatności kartą kredytową dane zostaną przekazane firmie obsługującej karty kredytowe w celu autoryzacji. Dane dotyczące płatności zostaną przesłane w sposób zaszyfrowany do naszego partnera Stripe i będą traktowane jako poufne. Stripe jest jednym z wiodących niezależnych od banków dostawców usług płatniczych w Europie. Twoje dane dotyczące płatności nie zostaną ujawnione dostawcy ani ERGO.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Jeśli dokonasz u nas zakupu za pomocą karty kredytowej, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych danego dostawcy. Korzystamy z pomocy dostawców usług płatniczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy), a także w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest zgoda na określone działania, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie na przyszłość.

Na tej stronie korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

Stripe

Dla klientów z UE dostawcą jest Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej "Stripe").

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://stripe.com/pl/privacy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/pl/privacy.

Usługi obsługi klienta

Amazon Connect

Aby móc zaoferować najlepszą możliwą obsługę klienta przed, w trakcie i po dokonaniu rezerwacji, korzystamy z usług Cloud Telephony AWS Connect. Operatorem jest Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone. AWS Connect umożliwia połączenia telefoniczne od lub do klienta. Jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta przez telefon, dane dotyczące połączenia związane z Twoim żądaniem zostaną zapisane w AWS. Ponadto rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane lub transkrybowane w celu zapewnienia jakości za Twoją uprzednią zgodą wyrażoną telefonicznie. W ten sposób wypełniamy nasze zobowiązania umowne, np. w ramach gwarancji, lub przetwarzamy Twoje dane za pomocą Zendesk w celu śledzenia i dokumentowania procesów, wyjaśniania pytań oraz wewnętrznej oceny i ulepszania naszych usług, w czym w każdym przypadku mamy uzasadniony interes. AWS zapewnia nas w umowie, że dane osobowe użytkownika będą przechowywane na terenie UE. Jednak dane mogą być również przekazywane do USA w celach związanych z usługami AWS i wsparciem zleconym przez nas. Zawarliśmy z AWS umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 RODO. Stany Zjednoczone są nadal krajem, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych zgodnie z RODO; oznacza to między innymi, że amerykańskie agencje rządowe mają możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych a przy tym brak jest skutecznych środków zaradczych przeciwko takiemu dostępowi. Więcej informacji na temat ochrony danych w AWS można znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

Korzystanie z Amazon Connect odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie efektywnym zarządzaniu stosunkami z klientem i w komunikacji z nimi. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Okres przechowywania: Okres przechowywania danych umownych opiera się na ustawowych okresach przechowywania (w tym na odpowiednich terminach przedawnienia roszczeń), a w przypadku wszystkich innych danych na naszym uzasadnionym interesie i konieczności związanej z celem.

Przekazywanie danych do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły i dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/compliance/germany-data-protection/.

2.3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • 2.3.1. Udostępnianie tej witryny internetowej i wykonywanie umowy zgodnie z naszymi Warunkami Serwisu. Podstawa prawna: Wykonanie umowy.

 • 2.3.2. Personalizacja ofert.
  Podstawa prawna: Wykonanie umowy lub zgoda.

 • 2.3.3. Reklama własna i zewnętrzna, a także badania rynku i pomiary zasięgu w zakresie prawnie dozwolonym i/lub w sposób oparty na zgodzie.Podstawa prawna: Uzasadniony interes.

 • 2.3.4. Loterie.
  Organizacja loterii zgodnie z odpowiednimi warunkami loterii.Podstawa prawna: Zgoda lub uzasadniony interes.

 • 2.3.5. Wysyłanie biuletynu e-mail.
  Podstawa prawna: Uzasadniony interes.

 • 2.3.6. Wysyłanie biuletynu za zgodą odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS/MMS.
  Podstawa prawna: Wykonanie umowy.

3. Ujawnianie danych stronom trzecim, usługodawcom

3.1. Ujawnianie danych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim wyłącznie jeśli jest to wymagane do wykonania umowy, jeśli my lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych lub jeśli uzyskaliśmy od Ciebie zgodę.

Ponadto dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w zakresie, w jakim będziemy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami ustawowymi lub zgodnie wykonalnym nakazem organu lub sądu.

3.1.1. Usługodawcy

Przekazujemy Twoje dane osobowe naszym usługodawcom. Usługodawcy otrzymają od nas tylko te dane osobowe, których potrzebują do wykonywania swoich zadań. Na przykład Twój adres e-mail może być przekazany usługodawcy, aby ten mógł dostarczyć zamówiony przez Ciebie biuletyn. Usługodawcom może być także zlecone zapewnienie zasobów serwerowych. Z reguły usługodawcy są tzw. podmiotami przetwarzającymi, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników witryny wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

3.1.2. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG

Przekazujemy również dane osobowe stronom trzecim i/lub podmiotom przetwarzającym, które mają siedzibę w krajach spoza EOG. W takim przypadku, przed ujawnieniem danych, upewnimy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. w oparciu o decyzję w sprawie adekwatności wydaną przez Komisję Europejską dla danego kraju lub o standardowe klauzule umowne UE Komisji Europejskiej zawarte z odbiorcą) i/lub że wyraziłeś na to zgodę. Aby uzyskać kopie stosowanych zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt.

3.2. Okres przechowywania; ramy czasowe przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to wymagane do dostarczania naszych ofert online i powiązanych usług i/lub będziemy mieć uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych. We wszystkich innych przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe z wyjątkiem danych, które musimy nadal przechowywać (np. faktury) zgodnie z ustawowymi (np. podatkowych lub handlowych) okresami przechowywania.

4. Pliki dziennika

Podczas każdego korzystania z Internetu przeglądarka internetowa automatycznie przesyła określone informacje, które rejestrujemy w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przechowywane przez nas w celu identyfikacji zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ataków) przez maksymalnie 60 dni, a następnie są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dokumentacyjnych, nie będą usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia i mogą zostać przekazane w indywidualnym przypadku organom ścigania.

W szczególności w plikach dziennika rejestrowane są następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp do strony internetowej;

 • Adres internetowy strony internetowej, z której uzyskano dostęp do naszej witryny (tzw. URL pochodzenia lub odsyłający);

 • Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do naszej witryny;

 • Nazwa pobranych plików i/lub informacji;

 • Data i godzina oraz czas trwania pobierania;

 • Ilość przesłanych danych;

 • System operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej;

 • Kod statusu HTTP (np. "zapytanie powiodło się" lub "żądany plik nie został znaleziony").

5. Pliki cookie

5.1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas wizyty na stronie internetowej i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Jeśli odpowiednia strona internetowa zostanie ponownie odwiedzona, przeglądarka użytkownika prześle zawartość plików cookie z powrotem, umożliwiając w ten sposób identyfikację użytkownika. Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie); inne są przechowywane przez określony czas i/lub na stałe w przeglądarce użytkownika, a następnie niezależnie usuwane (tzw. tymczasowe lub stałe pliki cookie).

5.2. Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?

W plikach cookie nie są przechowywane żadne nazwiska, adresy ani adresy e-mail, a jedynie identyfikator online.

5.3. Jak można kontrolować pliki cookie?

Za pomocą ustawień przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookie, a także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w przeglądarce (patrz sekcja Uwagi techniczne poniżej). Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie ta strona internetowa może nie działać lub działać tylko w ograniczonym zakresie.
Ponadto należy pamiętać, że sprzeciw wobec tworzenia profili użytkowników może funkcjonować tylko częściowo za pośrednictwem pliku cookie "opt-out". Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, Twój sprzeciw nie będzie już ważny i będzie musiał być wyrażony ponownie.

Zrezygnuj ze wszystkich plików cookie: Rezygnacja
(nie dotyczy to plików cookie, które są absolutnie niezbędne, jak wspomniano w punkcie 5.4.1 poniżej).

5.4. Jakich plików cookie używamy?

5.4.1. Niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są wymagane, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać naszą stronę internetową. Kategorie te obejmują na przykład:

 • Pliki cookie służące do identyfikacji i/lub uwierzytelniania naszych użytkowników. W ten sposób możemy rozpoznać, czy użytkownik odwiedził już naszą stronę. Okres ważności tych plików cookie wynosi maksymalnie 2 lata. Po upływie tego czasu plik cookie jest automatycznie usuwany.

 • Pliki cookie, które tymczasowo przechowują określone wpisy użytkownika na potrzeby danego procesu rezerwacji. Służą one do identyfikacji stron, które odwiedzasz podczas indywidualnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie danych wymaganych do rezerwacji jako Twoich danych i ich przechowywanie do momentu zakończenia rezerwacji. Dane te zostaną automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki.

 • Pliki cookie przechowujące określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub języka).

5.4.2. Analityczne pliki cookie

Używamy analitycznych plików cookie, aby móc rejestrować zachowania użytkowników (np. kliknięte banery reklamowe, odwiedzone podstrony, wprowadzone zapytania) i oceniać je w formie statystycznej.

5.4.3. Reklamowe pliki cookie

Używamy również plików cookie do celów reklamowych. Używamy profili utworzonych za pomocą tych plików cookie w celu identyfikacji zachowania użytkownika (np. klikniętych banerów reklamowych, odwiedzonych podstron, wprowadzonych zapytań wyszukiwania), aby móc wyświetlać użytkownikowi reklamy i/lub oferty dostosowane do jego zainteresowań ("Reklamy oparte na zainteresowaniach").

5.4.4. Reklamowe pliki cookie stron trzecich

Zezwalamy również innym firmom na gromadzenie danych naszych użytkowników za pośrednictwem reklamowych plików cookie. Umożliwia to nam i stronom trzecim wyświetlanie użytkownikom naszej witryny internetowej Reklam opartych na zainteresowaniach, które opierają się na analizie sposobu korzystania ze strony internetowej (np. kliknięte banery reklamowe, odwiedzone podstrony, wprowadzone zapytania) i nie są ograniczone do naszej strony internetowej.

5.4.5. Śledzące pliki cookie w połączeniu z wtyczkami społecznościowymi

Integracja wtyczek społecznościowych często powoduje, że dostawcy wtyczek przechowują pliki cookie.

5.5. Uwagi techniczne

6. Analiza sieci

Używamy informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, aby móc zaprojektować ją tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, aby prowadzić pomiary zasięgu i badania rynku.

W tym celu korzystamy z następujących narzędzi do analizy sieci. Profile użytkowników utworzone przez narzędzia za pomocą analitycznych plików cookie lub oceny plików dziennika nie są łączone z danymi osobowymi.

Dostawcy narzędzi przetwarzają dane wyłącznie jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi polecaniami, a nie we własnych celach.

Narzędzia te albo w ogóle nie wykorzystują adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po ich zebraniu.

W odniesieniu do każdego narzędzia możesz znaleźć informacje o jego dostawcy oraz o tym, w jak możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez narzędzie.

W przypadku narzędzi, które współdziałają z plikami cookie „opt-out”, obsługującymi funkcję rezygnacji, należy pamiętać, że ta funkcja jest specyficzna dla urządzenia i/lub przeglądarki i zasadniczo jest ważna tylko dla urządzenia i/lub przeglądarki używanej w danym momencie. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń i/lub przeglądarek, musisz wybrać ustawienie rezygnacji na każdym urządzeniu i w każdej używanej przeglądarce.

Co więcej, możesz uniemożliwić tworzenie profilu użytkownika poprzez ogólną dezaktywację plików cookie.

6.1. Google Analytics

Google Analytics jest dostarczany przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy z Google Analytics z dodatkową funkcją oferowaną przez Google w celu anonimizacji adresów IP. W związku z tym adres IP jest z reguły skracany przez Google już w UE i tylko w wyjątkowych przypadkach jest skracany dopiero w USA. W każdym razie adres IP jest przechowywany tylko w skróconej formie.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna po kliknięciu poniższego łącza: Dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics.

6.2. Mouseflow

Mouseflow jest dostarczany przez Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Wizyty są wybierane losowo i rejestrowane wyłącznie w połączeniu z anonimowym (skróconym) adresem IP. Dane osobowe nie są przetwarzane.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z opcji rezygnacji, klikając następujący link: https://mouseflow.com/opt-out/.

7. Ukierunkowanie reklam

Gromadzimy informacje o zachowaniu użytkowników i oceniamy je na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach (również przez strony trzecie).

Na tej stronie internetowej prezentujemy naszym użytkownikom reklamy i/lub oferty specjalne dostosowane do ich zainteresowań oraz ograniczamy częstotliwość wyświetlania niektórych reklam. W tym celu korzystamy z narzędzi opisanych poniżej.

Profile użytkowników utworzone przez narzędzia za pomocą reklamowych plików cookie i/lub reklamowych plików cookie stron trzecich, tak zwanych sygnałów nawigacyjnych (niewidocznych elementów graficznych, które są również nazywane pikselami lub pikselami śledzącymi) lub podobnych technologii nie będą łączone z innymi danymi osobowymi. Narzędzia albo w ogóle nie przetwarzają adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po zebraniu.

Odpowiedni dostawca będzie administratorem danych w odniesieniu do wykorzystywania danych w związku z narzędziem, chyba że ta polityka stanowi inaczej. Dostawcy narzędzi mogą również ewentualnie przekazywać informacje stronom trzecim w wyżej wymienionych celach.

W przypadku każdego narzędzia poniżej można znaleźć informacje o dostawcy i sposobie wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych za pośrednictwem tego narzędzia. Należy pamiętać, że sprzeciw nie spowoduje dezaktywacji reklam. Twój sprzeciw spowoduje jedynie, że nie będą Ci już wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach, dostosowane do Twoich zachowań.

W przypadku narzędzi, które współdziałają z plikami cookie „opt-out”, obsługującymi funkcję rezygnacji, należy pamiętać, że ta funkcja jest specyficzna dla urządzenia i/lub przeglądarki i zasadniczo jest ważna tylko dla urządzenia i/lub przeglądarki używanej w danym momencie. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń i/lub przeglądarek, musisz wybrać ustawienie rezygnacji na każdym urządzeniu i w każdej używanej przeglądarce.

Co więcej, możesz uniemożliwić tworzenie profilu użytkownika poprzez ogólną dezaktywację plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach są dostępne na portalu konsumenckim youronlinechoices.com. Ponadto, klikając poniższy link do tego portalu, można również wyświetlić status aktywacji w odniesieniu do narzędzi różnych dostawców i sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie danych za pośrednictwem tych narzędzi: aboutcookies.org.

Centralna opcja sprzeciwu dla różnych narzędzi jest również dostępna po kliknięciu poniższego łącza:

W USA: Network Advertising Initiative Consumer - sprzeciw
Digital Advertising Alliance (YourAdChoices) - sprzeciw

W Europie: European Interactive Digital Advertising Alliance (Your Online Choices) - sprzeciw

7.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager jest dostarczany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dzięki tej usłudze można za pomocą jednego interfejsu zarządzać tagami witryny. Tagi to małe elementy kodu na tej stronie, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania skuteczności reklam online i kanałów społecznościowych, wykorzystywania remarketingu i dostosowywania do grup docelowych, a także testowania i optymalizacji naszej strony internetowej. W związku z tym nie są używane żadne pliki cookie i podobnie nie są gromadzone żadne dane osobowe.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/tagmanager oraz https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

7.2. Google AdSense, Google AdSense Asynchronous

Dostawcą Google AdSense jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Korzystamy z Google AdSense, usługi integracji reklam. Google AdSense wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Za pomocą tych sygnałów nawigacyjnych można oceniać informacje, takie jak ruch odwiedzających na stronach internetowych tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP użytkowników) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może ujawniać te informacje swoim partnerom. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi na Twój temat. Użytkownicy mogą zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia oprogramowania przeglądarki; jednak dostawca zwraca uwagę użytkowników na to, że w takim przypadku mogą nie będą mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zebranych na ich temat przez Google w wyżej wymieniony sposób i w wyżej wymienionym celu. Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://support.google.com/adsense/answer/140382.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych za pośrednictwem tego narzędzia, postępując zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.3. Google Ads Measurement

Dostawcą usługi Google Ads Measurement jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Ads Measurement przechowuje i przetwarza informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej. W tym celu Google Ads Measurement wykorzystuje między innymi pliki cookie - tj. małe pliki tekstowe - które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu i które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystamy z Google Ads Measurement w celach marketingowych i optymalizacyjnych - w szczególności, aby móc analizować korzystanie z naszej strony internetowej i móc stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także doświadczenia użytkowników. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszyć naszą stronę internetową i zaprojektować ją tak, aby była dla Ciebie bardziej interesująca. Tutaj również leży nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych informacji.

Może zapobiec instalacji plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu wyżej wymienionych informacji przez Google, umieszczając plik cookie „opt-out” na następującej stronie internetowej: https://adssettings.google.com/.

7.4. Google AdWords, listy użytkowników, śledzenie konwersji

Dostawcą usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Aby ludzie dowiedzieli się o naszych usługach, aktywujemy reklamy Google Adwords, a tym samym wykorzystujemy śledzenie konwersji Google w celu dostarczania spersonalizowanej reklamy internetowej opartej na zainteresowaniach i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest regulowana przez Google Tag Manager za pomocą wewnętrznego ustawienia, które nie jest widoczne w źródle tej strony internetowej. To wewnętrzne ustawienie jest ustawione w taki sposób, że anonimizacja adresów IP jest osiągnięta, co jest wymagane przez niemiecką ustawę o ochronie danych.

Reklamy są wyświetlane po wprowadzeniu zapytań w witrynach sieci reklamowej Google. Mamy możliwość łączenia naszych reklam z określonymi wyszukiwanymi hasłami. Za pomocą plików cookie możemy aktywować reklamy na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w naszej witrynie.

Po kliknięciu reklamy plik cookie jest umieszczany przez Google na komputerze użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywanej technologii plików cookie można znaleźć w komentarzach Google dotyczących statystyk witryny oraz w wytycznych dotyczących ochrony danych.

Dzięki tej technologii Google i my, jako klient, otrzymujemy powiadomienie, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na nasze strony internetowe. Informacje uzyskane w tym zakresie są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji poszczególnych odwiedzających. Statystyki dostarczane nam przez Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam oraz, w stosownych przypadkach, czy zostali przekierowani na naszą stronę internetową za pośrednictwem jednej ze stron naszej witryny, która jest oznaczona tagiem konwersji. Na podstawie tych statystyk możemy określić, które wyszukiwane hasła częściej skutkowały kliknięciem naszej reklamy i które reklamy doprowadziły do zainicjowania przez użytkownika kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz dezaktywować przechowywanie plików cookie wymaganych dla tych technologii, np. poprzez ustawienia przeglądarki. W takim przypadku Twoja wizyta nie zostanie uwzględniona w statystykach użytkowników.

Ponadto możesz wybierać typy reklam Google i/lub dezaktywować reklamy oparte na zainteresowaniach w Google za pośrednictwem Ustawień reklam. Alternatywnie możesz dezaktywować korzystanie z plików cookie przez dostawców zewnętrznych, korzystając z pomocy dotyczącej dezaktywacji w ramach inicjatywy reklamowy internetowej.

Jednak my i Google będziemy nadal otrzymywać informacje statystyczne dotyczące tego, ilu użytkowników odwiedziło tę witrynę i kiedy. Jeśli nie chcesz być uwzględniany/uwzględniana w tych statystykach, możesz temu zapobiec za pomocą dodatkowych programów do przeglądarki (np. za pomocą dodatku Ghostery).

Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas spersonalizowanych reklam Google Adwords na innych stronach internetowych, możesz je dezaktywować za pośrednictwem strony dezaktywacji Google Ads: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

7.5. Google Analytics Audiences

Usługa Google Analytics Audiences jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy z usługi Google Analytics Audiences w celu wyświetlania reklam aktywowanych w ramach parametrów usług reklamowych Google i jej partnerów tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą witryną internetową lub mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są określane na podstawie odwiedzanych witryn), które przekazujemy Google (tzw. "odbiorcy remarketingowi" i/lub "odbiorcy Google Analytics"). Korzystając z odbiorców remarketingowych, dbamy także o to, by nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie irytowały ich.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu możesz znaleźć na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Wykorzystanie danych do celów reklamowych"), https://adssettings.google.com/ ("Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu wyświetlania reklam").

7.6. Google Dynamic Remarketing

Dostawcą usługi Google Dynamic Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu dynamicznego Google AdWords. Po wizycie użytkownika w naszej witrynie technologia ta umożliwia nam automatyczne tworzenie i aktywowanie reklam zorientowanych na grupę docelową. Reklamy są oparte na produktach i usługach, które klikałeś/klikałaś podczas ostatniej wizyty w naszej witrynie internetowej. W celu tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach Google wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika podczas jego wizyty w naszej witrynie internetowej. W związku z tym Google zazwyczaj przechowuje informacje, takie jak zapytanie internetowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, a także datę i godzinę zapytania. Informacje te służą wyłącznie do przyporządkowania przeglądarki internetowej do konkretnego komputera. Takie informacje nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osoby. Jeśli nie chcesz otrzymywać od Google reklam opartych na użytkownikach, możesz wyłączyć wyświetlanie reklam w Ustawieniach reklam Google. Dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google.

Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych za pośrednictwem tego narzędzia, postępując zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.7. DoubleClick (Google)

Dostawcą DoubleClick jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Korzystamy z DoubleClick, usługi firmy Google Inc. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie w celu aktywacji reklam opartych na użytkownikach. Pliki cookie rozpoznają, która reklama została już wyświetlona w przeglądarce użytkownika i czy użytkownik odwiedził witrynę za pośrednictwem wyświetlonej reklamy. W związku z tym pliki cookie nie gromadzą danych osobowych i nie można ich powiązać z takimi informacjami. Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam opartych na użytkownikach, możesz wyłączyć wyświetlanie reklam w Ustawieniach reklam Google. Dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google.

Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads.

Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych za pośrednictwem tego narzędzia, postępując zgodnie z instrukcjami użytkownika wydanymi przez Google: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.8. Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Dostawcą Bing Ads jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Aby ludzie dowiedzieli się o naszych usługach, umieszczamy reklamy Bing Ads. Reklamy te są wyświetlane w odpowiedzi na wyszukiwanie za pośrednictwem sieci Yahoo!-Bing w wyszukiwarkach Bing, Yahoo! i MSN. W tym przypadku mamy możliwość łączenia naszych reklam z konkretnymi wyszukiwanymi hasłami, dzięki czemu jesteśmy obecni we wszystkich dużych wyszukiwarkach. Aby przeprowadzić analizę zachowań użytkowników, Bing Ads wykorzystuje również pliki cookie. Jeśli klikniesz reklamę lub odwiedzisz naszą witrynę, plik cookie jest umieszczany na Twoim komputerze przez Bing Ads. Informacje te są wykorzystywane, aby umożliwić dotarcie do Ciebie z ukierunkowanym przekazem podczas kolejnego wyszukiwania. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez Bing Ads firmy Microsoft możesz znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych za pośrednictwem tego narzędzia, postępując zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Microsoft, a także pobierając i przechowując plik cookie „opt-out” dostępny po kliknięciu następującego łącza: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

7.9. Criteo

Dostawcą Criteo jest firma Criteo SA, 32 Rue Blance, 75009 Paris, Francja.

Na naszych stronach internetowych i w naszych witrynach online technologia Criteo jest wykorzystywana w celu gromadzenia informacji dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witrynę w celach marketingowych w czysto anonimowej formie, do czego wykorzystywane są pliki cookie. Criteo może analizować zachowania użytkowników, a następnie wskazywać ukierunkowane rekomendacje produktów jako odpowiedni baner reklamowy, jeśli odwiedzane są inne strony internetowe. W żadnym wypadku zanonimizowane dane nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających witrynę. Dane gromadzone przez Criteo są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia strony internetowej. W prawym dolnym rogu każdego wyświetlanego banera znajduje się małe "i" (oznaczające „informacje”), które otwiera się po skierowaniu tam kursora i po kliknięciu prowadzi do strony, na której wyjaśniono systematykę i zaoferowano możliwość rezygnacji. Jeśli klikniesz opcję rezygnacji, zostanie umieszczony plik cookie „opt-out”, który uniemożliwi wyświetlanie tych banerów w przyszłości. Nie będzie wykorzystywany ani ujawniany stronom trzecim w żaden inny sposób. Criteo współpracuje z następującymi platformami:

AdForm; AdGeneration; Admax; AdMeta; AdScale; Adskom; AdStir; AdYouLike; Ameba; Amobee; ANTS; AOL Adtech; Appnexus; BidSwitch; BrightRoll Exchange; Cauly; Cheeta; Facebook; Fluct; FreeWheel; Fyber; Geniee; Google; Improve Digital; Index; InMobi; Inneractive; Inmobi; Ividence; kakao; Ligatus; LinkedIn; Mail.ru; MAX Ads; LiveIntent; MADS; MicroAd; Microsoft; Millennial (aka: One by AOL: Mobile); Mobfox; Mocoplex; MoPub; MSFT Corp; MSFT MAX; NasMedia; Nativo; Nend; Nexage; OpenX; Opera Mediaworks; Orange; Outbrain; Pinterest; Plista; Pubmatic; PulsePoint; Rubicon Project; Sharethrough; Smaato; SMART AdServer, Smart RTB+; SmartClip; Sovrn; SpotX; Stroer; Taboola; Teads; Telaria; TimesInternet; Toast Exchange; Triplelift; Twiago; Twitter; UCFunnel; Xrost; Unruly; Yahoo; Yandex; Yieldlab; Yieldmo; YieldOne; YieldPartners.

Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://www.criteo.com/privacy/.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie swoich danych za pośrednictwem tego narzędzia, pobierając i przechowując plik cookie „opt-out”, który jest dostępny po kliknięciu następującego łącza: https://www.criteo.com/privacy/.

7.10. Hearts&Science SmartTracking – Śledzenie przez partnerów

W celu śledzenia konwersji Resolution SmartTracking pliki cookie są ustawiane na urządzeniach, przy pomocy których użytkownicy odwiedzają nasz sklep internetowy.

Te pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przypisania sukcesu nośnikowi reklamowemu i do rozliczenia należnego partnerowi wynagrodzenia i premii za sukces.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w formie spseudonimizowanej. W plikach cookie umieszczane są wyłącznie informacje o tym, kiedy z danego urządzenia kliknięto określony nośnik reklamowy.

W śledzących plikach cookie przechowywana jest indywidualna sekwencja liczb, której nie można przypisać do konkretnego użytkownika i która dokumentuje firmę reklamową, podmiot stowarzyszony jako partnera handlowego oraz czas działania użytkownika.

Informacje o urządzeniu, np. system operacyjny i przeglądarka wywołująca, są również rejestrowane w procesie i wykorzystywane do sprawdzania działań mediacyjnych.

Firma przetwarzająca dane: Resolution Media München GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy.

Cele przetwarzania danych: śledzenie konwersji w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych.

Zastosowane technologie:

 • Pliki cookie

 • iframe na stronie potwierdzenia zamówienia

Gromadzone dane: lista ta obejmuje wszystkie dane gromadzone przez lub w wyniku korzystania z tej usługi.

 • Zamówienia w sklepie internetowym

 • Informacje o przeglądarce (UserAgent)

 • Punkt zetknięcia z nośnikiem reklamowym

 • Czas kliknięcia reklamy Referer URL

 • OrderID

 • Wartość zamówienia

 • Zawartość koszyka

Korzystanie z "Resolution SmartTracking" opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes, ponieważ tylko poprzez przesłanie identyfikatora partnera można rozliczyć wynagrodzenie partnera.

Rezygnacji z subskrypcji można dokonać za pośrednictwem następującego łącza: https://www.nonstoppartner.net/#optout

7.11. New Relic

Dostawcą New Relic jest firma New Relic Inc. Company, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki z usługą analizy sieci New Relic. Wtyczka ta umożliwia statystyczną ocenę szybkości witryny. Dzięki integracji wtyczki New Relic otrzymuje powiadomienie, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę witryny. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę tej witryny, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami New Relic. Żadne dane osobowe nie będą gromadzone przez New Relic. Twój adres IP - wymagany do komunikacji z serwerami New Relic - nie będzie przechowywany, wykorzystywany ani przekazywany po zakończeniu Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś również użytkownikiem usług New Relic i jesteś zalogowany/zalogowana, New Relic może skategoryzować wizytę na jego koncie w New Relic.

Jeśli jesteś członkiem New Relic i nie chcesz, aby New Relic zbierał dane o Tobie na stronach internetowych w celu powiązania ich z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi przez New Relic, musisz najpierw wylogować się przed odwiedzeniem tych stron internetowych w New Relic.

Cel i zakres gromadzenia danych przez New Relic oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez New Relic, a także powiązane prawa i opcje ustawień ochrony prywatności użytkowników możesz sprawdzić w Wytycznych dotyczących ochrony danych New Relic pod adresem: https://newrelic.com/privacy.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i/lub ocenie jego danych za pośrednictwem tego narzędzia, korzystając z opcji rezygnacji dostępnej po kliknięciu następującego łącza: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy.

8. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej. Portale społecznościowe, takie jak Youtube, LinkedIn, Facebook itp., na ogół mogą kompleksowo analizować Twoje zachowanie, jeśli odwiedzasz ich strony internetowe lub strony internetowe ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami Lubię to lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych stron w portalach społecznościowych uruchamia liczne procesy związane z ochroną danych. Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana na swoim koncie w portalu społecznościowym i odwiedzasz naszą stronę w tym portalu, operator portalu może powiązać tę wizytę z Twoim kontem. Twoje dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu lub poprzez rejestrowanie Twojego adresu IP. Operatorzy portali społecznościowych wykorzystują zebrane w ten sposób dane do tworzenia profili użytkowników, w których odnotowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Jeśli posiadasz konto w danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą dokonywać dalszych operacji przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w regulaminach i politykach prywatności portali społecznościowych. Nasze strony w portalach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Procesy analizy stosowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani podać (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoby odpowiedzialne i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron w portalach społecznościowych (np. Facebook), my i operator portalu społecznościowego jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych dokonywane w następstwie tej wizyty. Możesz dochodzić swoich praw (do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i składania skarg) zarówno wobec nas, jak i operatora portalu (np. Facebook). Pamiętaj, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem portali społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub odpadnie cel przechowywania danych. Przechowywane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Nie uchybia to obowiązkom ustawowym, w szczególności okresom przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych w ich własnych celach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

8.1. Portale społecznościowe w szczegółach

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Instagram jest dostarczany przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https: //www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

Linkin.bio dla Instagrama

Używamy Linkin.bio dla Instagrama od dostawcy Later, 88 E Pender Street, # 500, Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada.

Kanał Instagram jest ładowany przez firmę Later z Linkin.bio lub przesyłany za pośrednictwem Linkin.bio. Wykorzystanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. na interesie w bezpiecznym i skutecznym świadczeniu, analizie i optymalizacji naszych usług online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Linkin.bio dla Instagrama dostarczane przez firmę Later przetwarza adresy IP i informacje o urządzeniach, aby umożliwić wyświetlanie kanału Instagram i określić dane statystyczne, takie jak liczba dostępów. Dane te są anonimizowane lub pseudonimizowane dla Instagrama, zanim zostaną zapisane w bazie danych Later.com Linkin.bio, chyba że jest to wymagane do udostępniania postów na Instagramie.

Dalsze informacje i opcje rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności Later.com: https: //later.com/privacy/.

9. Piksel Facebooka i niestandardowi odbiorcy

Przedstawiamy użytkownikom reklamy i/lub oferty specjalne, które są dostosowane do ich zainteresowań ("Reklama oparta na zainteresowaniach") i ograniczamy częstotliwość niektórych reklam. W tym celu wykorzystujemy narzędzie Website Custom Audiences Facebooka oraz piksel Facebooka.

Piksel Facebooka obejmuje kod Java Script, który wysyła następujące dane do Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"):

 • Informacje nagłówka HTTP (w tym adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, miejscu przechowywania strony internetowej, dokumencie, adresie URL strony internetowej i aplikacji klienckiej przeglądarki internetowej, a także o dniu i godzinie korzystania);

 • Dane specyficzne dla piksela; obejmuje to identyfikator piksela i dane plików cookie Facebooka, w tym identyfikator Facebooka (dane te są wykorzystywane w celu powiązania zdarzeń z określonym kontem na Facebooku i przypisania ich do użytkownika Facebooka);

 • Dodatkowe informacje dotyczące wizyty, a także standardowe i zdefiniowane przez użytkownika dane o zdarzeniach. Używamy następujących zdefiniowanych przez użytkownika danych o zdarzeniach:

  • Treści wyszukiwane i przeglądane na poziomie produktu;

  • Produkt został umieszczony w koszyku;

  • Przejście do kasy podczas procesu zamawiania;

  • Zakończenie procesu zamawiania.

Korzystając z zaszyfrowanego identyfikatora Facebooka specyficznego dla użytkownika (zawartego w pliku cookie Facebooka), Facebook sprawdza w sposób zautomatyzowany, czy dane przesłane za pośrednictwem piksela Facebooka są powiązane z użytkownikiem Facebooka. O ile w Twojej przeglądarce nie został zapisany żaden plik cookie Facebooka, przypisanie do jednej z grup użytkowników określanych jako "odbiorcy niestandardowi" nie będzie możliwe.

Jeśli przypisanie identyfikatora użytkownika Facebooka zawartego w pliku cookie będzie możliwe, Facebook zaliczy tych użytkowników do "odbiorców niestandardowych" w oparciu o zdefiniowane przez nas zasady, o ile spełnione zostaną odpowiednie kryteria. Otrzymane w ten sposób informacje będziemy wykorzystywać do wyświetlania reklam na Facebooku ("Facebook Ads"). Reklamy będą jednak wyświetlane tylko przy minimalnej liczbie "odbiorców niestandardowych" wynoszącej 20 różnych użytkowników - tak, aby podczas wyświetlania reklam nie można było wyciągać żadnych wniosków dotyczących cech poszczególnych użytkowników. Zaliczenie do "odbiorców niestandardowych" jest dokonywane na maksymalnie 180 dni. Okres ten rozpocznie się na nowo, jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę i spełnione zostaną te same zasady dotyczące "odbiorców niestandardowych".

Facebook może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej i związane z nią działania do Twojego konta użytkownika na Facebooku. Dla nas nie jest to możliwe. Otrzymujemy jedynie informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej za pośrednictwem Audience Insights z Facebooka.

Facebook dzieli się Twoimi danymi z Facebook Inc., Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA i wykorzystuje Twoje dane w celu poprawy jakości swoich reklam poprzez wykorzystanie, między innymi, swojego algorytmu optymalizacji w celu wyświetlania Reklam Facebooka, a także poprawy prezentacji wiadomości w Kanale Facebooka.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeśli chcesz sprzeciwić się korzystaniu z usługi Facebook Website Custom Audiences, kliknij przycisk. Zostanie wówczas umieszczony plik cookie „opt-out”, który uniemożliwi przesyłanie danych za pośrednictwem piksela Facebooka.

Plik cookie „opt-out” ma zasadniczo nieograniczone ramy czasowe. Należy jednak pamiętać, że funkcja rezygnacji jest specyficzna dla urządzenia i/lub przeglądarki i zasadniczo jest ważna tylko dla urządzenia i/lub przeglądarki używanej w danym momencie. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń i/lub przeglądarek, musisz wybrać ustawienie rezygnacji na każdym urządzeniu i w każdej używanej przeglądarce.

10. Facebook Connect

Oferujemy również opcję łatwiejszej rejestracji przy pomocy Facebooka. W tym celu możesz użyć swojego konta użytkownika na Facebooku. Klikając przycisk "Zaloguj się przez Facebook", możesz skorzystać z tej opcji rejestracji na naszym portalu. Konieczne jest jednak, abyś był/była już zalogowany/zalogowana na Facebooku lub uzyskał/uzyskała dostęp do Facebooka.

Jeśli chcesz zalogować się do nas przy pomocy swojego konta na Facebooku, w pierwszym kroku zostaniesz przekierowany/przekierowana bezpośrednio do Facebooka. Tam Facebook poprosi Cię o zalogowanie się lub rejestrację. W żadnym momencie tego kroku nie poznamy Twoich osobistych danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła).

W drugim kroku powiążesz swój profil na Facebooku z odpowiednią usługą, w której chcesz się zarejestrować. Dowiesz się również, które dane z Twojego profilu na Facebooku zostały nam przekazane. Z reguły obejmują one "informacje publiczne" na Facebooku oraz informacje, które publicznie ujawniłeś/ujawniłaś lub zatwierdziłeś/zatwierdziłaś do odpowiedniego wykorzystania. Z reguły obejmują one imię i nazwisko oraz identyfikator użytkownika (Facebook ID). Aby móc skontaktować się z Tobą niezależnie od Facebooka, korzystamy również z Twojego adresu e-mail przechowywanego na Facebooku. Możesz uzyskać przegląd informacji, które są publiczne w Twoim profilu, za pośrednictwem menu ustawień swojego profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Facebook jest certyfikowany zgodnie z programem Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC).

Podstawą prawną gromadzenia i przechowywania danych jest Twoja zgoda. Jeśli chcesz anulować połączenie Facebook Connect z naszą usługą, zaloguj się do Facebooka i wprowadź wymagane zmiany w ustawieniach swojego profilu. Wówczas nie będziemy już upoważnieni do wykorzystywania danych z Twojego profilu na Facebooku.

11. Gravatar (pobieranie zdjęć profilowych)

Na naszym blogu korzystamy z usługi Gravatar firmy Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar to usługa, w której użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Za każdym razem, gdy użytkownicy pozostawiają wpisy lub komentarze z odpowiednim adresem e-mail na innych stronach internetowych (przede wszystkim na blogach), ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok ich wpisów lub komentarzy. W związku z tym adres e-mail podany przez użytkownika jest przesyłany w postaci zaszyfrowanej do Gravatar w celu sprawdzenia, czy profil został dla niego zapisany. Jest to jedyny cel przesyłania adresu e-mail i nie jest on wykorzystywany do żadnych innych celów, tylko jest następnie usuwany.

Korzystanie z Gravatara odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, ponieważ korzystając z Gravatara, możemy zaoferować autorom wpisów i komentarzy możliwość personalizacji ich wypowiedzi za pomocą zdjęcia profilowego.

Automattic jest certyfikowany zgodnie z programem Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC).

Wyświetlając zdjęcia, Gravatar ustala adres IP użytkownika, ponieważ jest on niezbędny do komunikacji pomiędzy przeglądarką a usługą online. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravatar można znaleźć w wytycznych Automattic dotyczących ochrony danych: https://automattic.com/privacy/.

Jeśli wolisz, aby Twoje zdjęcie – powiązane z adresem e-mail przechowywanym przez Gravatar – nie pojawiało się wraz z komentarzami, do komentowania użyj adresu e-mail, który nie jest przechowywany w Gravatar. Ponadto zwracamy uwagę, że możliwe jest użycie anonimowego adresu e-mail albo nawet nieużycie adresu e-mail, jeśli nie chcesz, aby Twój własny adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Możesz również całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, jeśli nie będziesz korzystać z naszego systemu komentarzy.

12. Wtyczki społecznościowe

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych ("Wtyczki") od następujących dostawców:

12.1. Wtyczki społecznościowe od Facebooka

Wtyczki portalu społecznościowego Facebook; Facebook jest udostępniany pod adresem www.facebook.com przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA oraz pod adresem www.facebook.pl przez Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj.
Informacje dotyczące ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj.

12.2. Wtyczka AddThis (np. przycisk "Udostępnij")

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki AddThis, usługi dodawania zakładek, która jest obsługiwana przez AddThis LLC, Inc 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). Wtyczki są zazwyczaj oznaczone logo AddThis, np. w postaci białego znaku plus na pomarańczowym tle. Przegląd Wtyczek AddThis i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://www.addthis.com/get/sharing.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez AddThis bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki integracji AddThis otrzymuje powiadomienie, że Twoja przeglądarka odwiedziła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, i przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu w celu identyfikacji Twojej przeglądarki. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera AddThis w USA i tam przechowywane. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które służą jako podstawa do spersonalizowanej i opartej na zainteresowaniach reklamy skierowanej do osób odwiedzających strony internetowe z wtyczkami AddThis.

Aby dowiedzieć się o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez AddThis, zapoznaj się z wytycznymi AddThis dotyczącymi ochrony danych: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Jeśli chcesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez AddThis w przyszłości, możesz umieścić plik cookie „opt-out”, który możesz pobrać, klikając następujący link: https://www.addthis.com/privacy/opt-out.

12.3. Wtyczki społecznościowe

Różni dostawcy Wtyczek są łącznie określani poniżej jako "Dostawcy Wtyczek".
Wtyczki są zintegrowane ze stroną internetową za pośrednictwem tak zwanego "Rozwiązania Shariff". Zapewnia to, że podczas wizyty na stronie internetowej w tej witrynie nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy wtyczek.

Tylko wtedy, gdy aktywujesz wtyczkę, przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy wtyczki. W ten sposób dostawca wtyczki otrzymuje powiadomienie, że Twoja przeglądarka internetowa odwiedziła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie masz konta użytkownika u dostawcy lub nie jesteś zalogowany/zalogowana w tym czasie. Pliki dziennika (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer odpowiedniego dostawcy wtyczek i w razie potrzeby są tam przechowywane. Serwer ten może znajdować się poza UE i/lub EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia od dostawców wtyczek. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych i przechowywanych przez dostawców za pośrednictwem wtyczek.

Jeśli wolisz, aby dostawcy wtyczek nie otrzymywali danych zebranych za pośrednictwem tej witryny internetowej i, w stosownych przypadkach, nie przechowywali i/lub nie wykorzystywali ich, nie korzystaj z tych wtyczek.

Z reguły możesz również całkowicie uniemożliwić pobieranie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki zwanych "blokerami skryptów".

Aby dowiedzieć się o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców wtyczek, a także o swoich prawach i ustawieniach dotyczących ochrony danych, zapoznaj się z wytycznymi dotyczących ochrony danych odpowiedniego dostawcy.

13. Oceny klientów

W celu oceny usługodawcy i produktu po dokonaniu rezerwacji, w razie potrzeby za Twoją zgodą, na podany adres e-mail otrzymasz od nas wiadomość służącą zapewnieniu jakości i będziesz mógł/mogła ocenić nasze usługi. Twoja opinia jest dla nas ważna. Chcemy wiedzieć, czy byłeś zadowolony z dostawcy, którego wybrałeś/wybrałaś. Chcemy również, aby dostawca dowiedział się, czy istnieją powody do krytyki i czy to wymaga zmiany usługi. W związku z tym czasami przekazujemy dostawcom informacje zwrotne w formie zanonimizowanej. Aby chronić Twoją prywatność, nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko czy numer rezerwacji), a jedynie przyznane przez Ciebie gwiazdki. Możesz również ocenić nasze usługi bezpośrednio za pośrednictwem niezależnych portali ratingowych. Przy wystawianiu oceny w postaci gwiazdek zachęcamy do podania adresu e-mail, za pośrednictwem którego możemy skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie w związku z wystawioną oceną. W ten sposób możemy na przykład indywidualnie rozpatrzyć reklamacje, odpowiedzieć na pytania lub udzielić innej pomocy.

13.1. Trustpilot

Korzystamy z platformy ratingowej Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Kopenhaga, Dania (https://pl.trustpilot.com). Trustpilot jest administratorem danych udostępnianych przez klientów na stronie internetowej Trustpilot. Ocena jest publikowana na stronie internetowej Trustpilot i może być również wyświetlana na naszej stronie internetowej w tak zwanych widżetach. Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych dotyczących ochrony danych Trustpilot (https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms) i jego Ogólnych warunkach handlowych (https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers).

14. Mapbox

Mapbox jest obsługiwany przez MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005, USA.

Mapbox to usługa wyświetlania map, która jest niezbędna do pokazywania ofert dostępnych w pobliżu miasta. W tym celu Mapbox wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie i interfejsy API. Przetwarzane są następujące identyfikatory: (a) adres IP, (b) informacje o urządzeniu i przeglądarce, (c) system operacyjny, (d) treść żądania, (e) data i godzina żądania lub (f) ograniczone dane dotyczące użytkowania, które mogą być gromadzone przez Mapbox. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Mapbox w USA i tam przechowywane.

Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ korzystanie z Mapbox zapewnia atrakcyjną prezentację oferty online i umożliwia znalezienie miejsc i ofert wskazanych na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności i polityce plików cookie Mapbox:

15. Google Maps

Google Maps są dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Nasza aplikacja do wyszukiwania stacji jest używana na stronie internetowej.

Korzystając z Map Google, informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie przekazywać informacje uzyskane za pośrednictwem map stronom trzecim, o ile będzie to wymagane przez prawo lub o ile strony trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google. W żadnym momencie Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Nie można jednak wykluczyć, że Google może dokonać identyfikacji przynajmniej poszczególnych użytkowników na podstawie otrzymanych danych. W związku z tym jest możliwe, że dane osobowe i profile osobowości użytkowników witryny mogą być przetwarzane przez Google w innych celach, nad którymi nie mamy - i nie możemy mieć - żadnej kontroli. Masz możliwość dezaktywacji usługi Google Maps, a tym samym uniemożliwienia przesyłania danych do Google poprzez dezaktywację Java Script w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku funkcja wyświetlania map na naszych stronach internetowych może nie być dostępna.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Warunkach użytkowania Google i Wytycznych dotyczących ochrony danych.

16. Mailjet

Mailjet jest dostarczany przez Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205.

Używamy Mailjet do wysyłania wszystkich transakcyjnych wiadomości e-mail związanych z dokonaniem rezerwacji, do informowania naszych klientów o statusie ich rezerwacji i do udzielania im wszystkich niezbędnych informacji umownych z nią związanych. Podczas wysyłania transakcyjnych wiadomości e-mail niektóre dane klienta są przechowywane przez Mailjet, w tym adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu lub inne dane kontaktowe związane z dokonaniem rezerwacji.

Informacje te są automatycznie usuwane po 7 dniach. Korzystanie z Mailjet ma na celu informowanie naszych klientów i umożliwienie dokonania rezerwacji. Stanowi to uzasadniony interes w kontekście Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje o tym, jak Mailjet postępuje z Twoimi danymi, znajdziesz na stronach dotyczących bezpieczeństwa i prywatności (https://www.mailjet.com/security-privacy/) oraz w polityce prywatności (https://www.mailjet.com/privacy-policy/).

17. Prawa

17.1. Prawa osób, których dane dotyczą

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z naszych danych w sekcji Kontakt poniżej. Upewnij się przy tym, że możemy Cię jednoznacznie zidentyfikować.

Masz prawo do informacji, a także, z zastrzeżeniem określonych wymogów, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także (od 25.05.2018 r.) prawo do przenoszenia danych.

Ponadto możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (w szczególności, gdy nie musimy przetwarzać danych, aby wywiązać się z umowy albo spełnić wymogu prawnego, oraz w związku z przetwarzaniem do celów marketingu bezpośredniego). Pamiętaj, że ze względów organizacyjnych czas realizacji prawa sprzeciwu wobec marketingu bezpośrednim może nałożyć się na czas rozpoczętej już kampanii marketingowej. Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli spełnienie Twojego żądania spowodowałoby nieuczciwe ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli prosisz nas o usunięcie informacji, których przechowywanie jest wymagane przez prawo lub które możemy ze względu na nasz uzasadniony interes.

W przypadku, gdy uzyskaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli poprosisz o wycofanie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej.

17.2. Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

Masz prawo złożyć skargę do organów ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w którym uważasz, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.

18. Kontakt

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem e-mail: verdoy@camperdays.com (Alberto Verdoy).

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz skorzystać z poniższych informacji:

CamperDays GmbH
Holzmarkt 2a
50676 Kolonia
Niemcy
serwis@camperdays.pl